Ot.prp. nr. 40 (2005-2006)

Om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i Lufttransport AS i forbindelse med tariffrevisjonen 2005

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger med dette frem forslag om at arbeidstvisten mellom Norsk Flygerforbund/Lufttransport Flyger­forening og NHO/Flyselskapenes Landsforening/Lufttransport AS skal avgjøres av Rikslønnsnemnda. Departementet legger samtidig frem forslag om at det blir forbudt å sette i verk eller opprettholde arbeidskamp for å løse tvisten.