Ot.prp. nr. 43 (1998-99)

Om lov om endringer i regnskapsloven mv

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Departementet fremmer i denne proposisjonen forslag om enkelte endringer i regnskapsloven, aksjeloven, allmennaksjeloven og forretningsbankloven.

Det foreslås justeringer i regnskapsloven som særlig har til formål å sikre harmonisering mellom disse lovene. I samråd med Justisdepartementet er det besluttet at enkelte forslag med samme formål fremmes av Justisdepartementet i en egen proposisjon om justeringer i aksjeloven og allmennaksjeloven.

Departementet har vurdert endringer i regnskapsloven om regnskapsføring av fusjon og fisjon med sikte på harmonisering med bestemmelser i aksjeloven og allmennaksjeloven om vurdering av tingsinnskudd. Justisdepartementet tar sikte på å fremme en proposisjon med forslag om dette i tråd med vurderingene i proposisjonen her.

Det foreslås justeringer i systemet med fond for vurderingsforskjeller for å bringe reglene i bedre samsvar med formålet for fondet. Forslaget gir noe lempeligere rammer for de regnskapspliktige. Det foreslås bl a at også andre utdelinger enn utbytte fra datterselskap mv som er vurdert etter egenkapitalmetoden kan trekkes fra det beløp som skal avsettes til fond for vurderingsforskjeller.

Dersom konserndannelse (oppkjøp av datterselskap) er en sammenslåing av tilnærmet likeverdige interesser, skal, etter vedtatte regler i regnskapsloven, eiendeler og gjeld i datterselskapet videreføres i konsernregnskapet til balanseførte verdier (kontinuitet). Det foreslås at regnskapsføringen skal gjennomføres med kontinuitet også i selskapsregnskapet.

Det foreslås å føye til en linje for endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler i oppstillingsplanen for resultatregnskapet.

Det foreslås at deltakelse i felles kontrollert virksomhet som regnskapsføres etter bruttometoden i konsernregnskapet, kan regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. Forslaget innebærer et unntak fra kravet til lik prinsippanvendelse i selskaps- og konsernregnskapet.

Det foreslås å presisere foreldelsesfristen for straffbart forhold etter regnskapsloven til en minstefrist.

Det foreslås å forlenge overgangsperioden for forretningsbanker til fortsatt å anvende stiftelsesreglene etter aksjeloven av 1976.

På bakgrunn av vedtatte bestemmelser i regnskapsloven om offentlighet for regnskaper, foreslås det å oppheve en særregel i forretningsbankloven om kunngjøring av forretningsbankers regnskaper.

Til forsiden