Ot.prp. nr. 43 (2005-2006)

Om lov om endringer i friskoleloven og fagskoleloven

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Kunnskapsdepartementet foreslår i proposisjonen enkelte midlertidige endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar (friskolelova) og lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven).

Forslagene i proposisjonen representerer en grunnleggende kursendring. Regjeringen har som sentral målsetting å styrke fellesskolen, og den har et annet syn på friskoler enn hva Bondevik II-regjeringen hadde. Regjeringen ønsker å stoppe veksten i friskoler og prioritere midlene i den offentlige skolen. Det store flertall av norske barn og ungdom skal få sin opplæring i offentlige skoler som avspeiler mangfoldet i det norske samfunnet. Regjeringens standpunkt til friskoler ble tydelig presentert i den politiske plattformen for flertallsregjeringen (Soria Moria-erklæringen). I erklæringen fremgår det at:

«Regjeringen vil … gjennomgå regelverk og støtteordninger for private skoler for å stramme inn utbredelsen av private skoler som ikke utgjør et religiøst eller pedagogisk alternativ til den offentlige skolen».

Regjeringen vil legge frem et forslag til lov som i hovedsak bygger på hovedprinsippene i den tidligere privatskoleloven. Kunnskapsdepartementet har startet arbeidet med omfattende og helhetlige endringer i friskoleloven i samsvar med regjeringens politikk. Både utviklingen i norsk skole de siste 10-15 årene og den generelle samfunnsutviklingen, gjør det nødvendig å utrede grundig hva som skal regnes som pedagogiske alternativer og på hvilket grunnlag religiøse skoler skal kunne opprettes. Forslag til mer omfattende og permanente endringer i friskoleloven vil bli sendt på høring høsten 2006 og lagt frem for Stortinget våren 2007 (trinn 2).

For å stoppe veksten i friskoler inntil ny lov er på plass, er det nødvendig med midlertidige lovendringer (trinn 1). Proposisjonen inneholder forslag om at adgangen til å godkjenne nye friskoler midlertidig oppheves. Det foreslås videre at godkjente skoler som ikke var i drift 13. desember 2005, ikke får drive virksomhet etter friskoleloven.

For å legge grunnlaget for en god og helhetlig utredning frem mot ny lov, er det nødvendig med en generell stopp i godkjenninger i en tidsbegrenset periode. Departementet mener likevel at det bør være mulig å gjøre unntak i helt spesielle tilfeller, og proposisjonen inneholder forslag til en unntaksbestemmelse i samsvar med dette.

Departementet legger i proposisjonen også frem forslag om endring i fagskoleloven § 8 annet ledd. Etter forslaget vil det bare være fagskoler som er godkjent etter fagskoleloven innen 16. desember 2005, og som er godkjent etter friskoleloven, som skal ha et lovfestet krav på tilskudd etter reglene i friskoleloven. Forslaget har sammenheng med at departementet, i forbindelse med den omfattende gjennomgangen av friskoleloven som er påbegynt, også tar sikte på å foreta en ny drøfting av forholdet mellom friskoler og fagskoler. Departementet vil da vurdere om all yrkesrettet opplæring utover videregående opplæring bør forankres i fagskoleloven, slik Stortinget har bedt om i Innst. O. nr.1 (2004–2005) om endring i friskoleloven.