Ot.prp. nr. 48 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 28 februar 1997 nr 19 om folketrygd og lov 4 februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Barne- og familiedepartementet legger med dette fram forslag til endringer i lov 28 februar 1997 nr 19 om folketrygd og lov 4 februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Forslaget innebærer at tildeling av foreldreansvaret etter lov 8 april 1981 nr 7 om barn og foreldre (barneloven) §§ 36 og 37 i situasjoner der en eller begge foreldrene er døde, skal gi rett til permisjon og stønad på linje med adopsjon. Det er en forutsetning at barnet skal bo sammen med den eller de som overtar foreldreansvaret, og det må videre foreligge et omsorgsbehov. Forslaget omfatter ikke situasjoner der barnets biologiske mor eller far overtar foreldreansvaret etter barneloven §§ 36 og 37. Forslaget omfatter heller ikke situasjoner der foreldreansvaret blir overtatt av en person som på det tidspunkt en av foreldrene dør, var gift med eller levde sammen med vedkommende i et ekteskapsliknende forhold.