Ot.prp. nr. 48 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 28 februar 1997 nr 19 om folketrygd og lov 4 februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Til innholdsfortegnelse

5 Merknader til bestemmelsene

5.1 Endringene i arbeidsmiljøloven

Til § 32 ny nr 5

Bestemmelsen gir rett til omsorgspermisjon ved overtakelse av foreldreansvaret i medhold av barneloven §§ 36 og 37. Retten til permisjon følger reglene om omsorgspermisjon ved adopsjon. Etter forslaget gjelder retten til omsorgspermisjon ikke når foreldreansvaret tildeles barnets biologiske foreldre. Forslaget gjelder heller ikke person som på det tidspunkt den ene av foreldrene dør, var gift med eller levde sammen med vedkommende i et ekteskapsliknende forhold. Denne situasjonen vil ha likhetstrekk med stebarnadopsjon, som ikke utløser rett til permisjon.

5.2 Endringene i folketrygdloven

Til § 14-14 andre ledd

Bestemmelsen regulerer retten til adopsjonspenger ved adopsjon av barn under 15 år. Forslaget til et nytt andre ledd åpner for at også tildeling av foreldreansvaret i medhold av barneloven §§ 36 og 37 skal gi rett til adopsjonspenger. De materielle reglene for retten til adopsjonspenger skal gjelde tilsvarende for personer som overtar foreldreansvaret.

Etter forslaget gjelder retten til adopsjonspenger ikke når foreldreansvaret tildeles barnets biologiske foreldre. Forslaget gjelder heller ikke en person som på det tidspunkt den ene av foreldrene dør, var gift med eller levde sammen med vedkommende i et ekteskapsliknende forhold. Denne situasjonen vil ha likhetstrekk med stebarnadopsjon, som ikke utløser rett til adopsjonspenger.

Til § 14-20 andre ledd

Bestemmelsen regulerer retten til engangsstønad ved adopsjon. Til personer som ikke har rett til adopsjonspenger, ytes det engangsstønad for hvert barn etter tilsvarende regler som ved fødsel. Personer som tildeles foreldreansvaret i medhold av barneloven §§ 36 og 37, men som ikke fyller vilkårene for rett til adopsjonspenger, skal etter forslaget til nytt andre ledd ha rett til engangsstønad.

Etter forslaget gjelder retten til engangsstønad ikke når foreldreansvaret tildeles barnets biologiske foreldre. Forslaget gjelder heller ikke en person som på det tidspunkt den ene av foreldrene dør, var gift med eller levde sammen med vedkommende i et ekteskapsliknende forhold. Denne situasjonen vil ha likhetstrekk med stebarnadopsjon, som ikke utløser rett til engangsstønad.

5.3 Ikrafttredelse

De foreslåtte endringene trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Lovendringene gis bare virkning for tilfeller som inntrer etter lovens ikrafttredelse.