Ot.prp. nr. 48 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 28 februar 1997 nr 19 om folketrygd og lov 4 februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endringer i lov 28 februar 1997 nr 19 om folketrygd og lov 4 februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

I

1. I lov 4 februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. gjøres følgende endringer:

Overskriften til § 32 skal lyde:

Adopsjon m.v.

§ 32 ny nr 5 skal lyde:

Arbeidstaker som tildeles foreldreansvaret i medhold av barneloven §§ 36 og 37, har rett til omsorgspermisjon etter reglene i nr. 1 og nr. 3 fra det tidspunktet omsorgen for barnet overtas. Dette gjelder likevel ikke når foreldreansvaret blir tildelt barnets biologiske mor eller far, eller en person som på det tidspunkt en av foreldrene dør, var gift med eller levde sammen med vedkommende.

Nåværende nr 5 blir ny nr 6.

2. I lov 28 februar 1997 nr 19 om folketrygd gjøres følgende endringer:

Overskriften i kapittel 14 II skal lyde:

Ytelser ved adopsjon m.m.

§ 14-14 nytt andre ledd skal lyde:

Adopsjonspenger ytes også ved tildeling av foreldreansvaret i medhold av barneloven §§ 36 og 37. Dette gjelder likevel ikke når foreldreansvaret blir tildelt barnets biologiske mor eller far eller en person som på det tidspunkt en av foreldrene dør, var gift med eller levde sammen med vedkommende.

Nåværende andre til femte ledd blir nye tredje til sjette ledd.

§ 14-20 nytt andre ledd skal lyde:

Engangsstønad ytes også ved tildeling av foreldreansvaret i medhold av barneloven §§ 36 og 37. Dette gjelder likevel ikke når foreldreansvaret blir tildelt barnets biologiske mor eller far eller en person som på det tidspunkt en av foreldrene dør, var gift med eller levde sammen med vedkommende.

Nåværende andre til fjerde ledd bli nye tredje til femte ledd.

II

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.