Ot.prp. nr. 48 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 28 februar 1997 nr 19 om folketrygd og lov 4 februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Til innholdsfortegnelse

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Domstolene fører ingen selvstendig statistikk over antall saker som er avgjort etter barneloven §§ 36 og 37. I følge de opplysninger departementet har innhentet har vi grunn til å tro at det er svært få saker av denne karakter. Vi antar at det i ca 1 sak per år vil kunne oppstå rett til lønnet permisjon som følge av forslaget. Utgiftene forbundet med dette forslaget vil derfor være minimale. Siden retten til stønad i forbindelse med overtakelse av foreldreansvaret skal følge de samme materielle reglene som gjelder for adopsjon, vil både trygdeetaten og arbeidsgiverne være kjent med regelverket og rutinene for utbetaling av stønad. Det er derfor grunn til å anta at merarbeidet for det enkelte trygdekontor og den enkelte virksomhet vil bli ubetydelig.