Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 54 (2004-2005)

Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane m.m. (jernbaneloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I proposisjonen foreslår Samferdselsdepartementet endringer i jernbaneloven for å legge til rette for konkurranse om avtaler om persontransport med jernbane. En åpning for konkurranse på det nasjonale jernbanenettet innebærer at andre trafikkutøvere enn NSB vil kunne slippe til der NSB nå har enerett.

Et hovedmål for transportpolitikken er å oppnå et mer effektivt transportsystem, hvor blant annet økt bruk av konkurranse kan benyttes for å få et best mulig transporttilbud innenfor rammen av de ressurser som det offentlige stiller til disposisjon til samferdselsformål. Innføringen av konkurranse om avtaler om persontransport med jernbane er en oppfølging av dette. Effektivisering inngår også i en langsiktig utvikling med en rekke organisatoriske og strukturelle endringer i jernbanesektoren.

Gjennom å tilrettelegge for konkurranse, ønsker regjeringen å bidra til å revitalisere jernbanen og styrke jernbanens konkurransekraft, der jernbanen har sine naturlige fortrinn. Konkurranse vil stimulere til nytenkning og slik kunne bidra til å skape et mer attraktivt transporttilbud som gjør at flere vil reise med toget. Innføringen av konkurranse er også et viktig virkemiddel i utviklingen av et mer kostnadseffektivt togtilbud til de reisende. Konkrete mål må vedtas for den enkelte konkurranse og blant annet ses i sammenheng med hvilken type trafikk som er gjenstand for konkurranse, konkurransesituasjonen i forhold til andre transportmidler og potensialet for endringer av transporttilbudet.

Sikkerhetsnivået er et myndighetsansvar og må etableres uavhengig av om det er en eller flere trafikkutøvere på jernbannettet, og uavhengig av om retten til å drive virksomhet er vunnet i konkurranse eller ikke. Tilfredsstillende ivaretakelse av sikkerhet er derfor en rammebetingelse og en forutsetning for deltagelse i konkurranse om persontransport med jernbane. Dette innebærer at sikkerhet ikke er et forhold det skal konkurreres om.

Det er et mål at kunden opplever jernbanen som et sammenhengende transportsystem også etter innføringen av konkurranse. For at de reisende skal oppleve jernbanetilbudet som tilfredsstillende, er det avgjørende at trafikkutøverne samarbeider på områder som omfatter rutekoordinering, reiseinformasjon, reisevilkår og salg av billetter. Departementet vil legge til rette for at trafikkutøverne etablerer nødvendige og kundevennlige samarbeidsløsninger.

Innføring av konkurranse vil etter departementets mening skape større dynamikk i arbeidsmarkedet i sektoren og et større mangfold av tjenestemuligheter. Dette vil bidra til å skape nye muligheter for utvikling. Trygghet for arbeidsplasser er i det lange løp avhengig av jernbanesektorens vitalitet og konkurranseevne. Den nytenkning som vil kunne oppnås ved innføring av konkurranse, vil medvirke til en ny giv i jernbanesektoren og på den måten sikre arbeidsplasser i sektoren i årene fremover.

For potensielle markedsaktører er det avgjørende at det fastsettes stabile og forutsigbare rammebetingelser. I motsatt tilfelle er det en fare for at det relativt beskjedne norske jernbanemarkedet ikke fremstår som attraktivt nok til at nye markedsaktører vil delta i de forestående konkurransene. På den andre side er departementet også opptatt av at arbeidet med å innføre konkurranse må sikre NSB rimelige overgangsordninger når eneretten til NSB gradvis fjernes.

Departementet har lagt stor vekt på å studere andre lands erfaringer med innføring av konkurranse. Som følge av dette legges det opp til at innføringen av konkurranse skal skje gradvis. Slik vil aktørene i sektoren, herunder trafikkutøvere, virksomheter i tilgrensende næringsindustri og ansatte, ha rimelig tid til å omstille seg. Fremdriften i arbeidet med å legge til rette for konkurranse skal være slik at strategier kan korrigeres i lys av de erfaringer som høstes gjennom de første konkurransene.

Lengden på kontraktsperiodene må vurderes særskilt for den enkelte konkurranse og ses i forhold til en rekke problemstillinger som blant annet gjelder viktigheten av å invitere konkurrerende trafikkutøvere til å foreta nyinvesteringer. Departementet legger opp til kontraktsperioder som er lange nok til å motivere trafikkutøver til å foreta investeringer og være aktive markedsaktører for å stimulere til økt persontransport med jernbanen.

Endringen i kjøpsform vil innebære større bevissthet om hva som skal kjøpes og en «profesjonalisering» av kjøpsrollen.

I de kommende konkurranser legges det opp til konkurranse om flest mulige forhold knyttet til både kostnads- og inntektssiden. Det vil bidra til mer effektiv togdrift og nye tjenester. Konkurranse forutsetter at rammevilkårene er fastsatt på en slik måte at trafikkutøverne kan konkurrere på mest mulig like vilkår.

Jernbanesektoren kjennetegnes av flere særtrekk som på kort sikt gjør det vanskelig å gjennomføre konkurranser uten offentlig inngrep. Dette skyldes ikke minst et manglende annenhåndsmarked for flere grunnleggende produksjonsfaktorer, blant annet rullende materiell. Departementet foreslår å ta inn bestemmelser i jernbaneloven som muliggjør etableringen av et konkurransenøytralt regime, og som senker etableringsterskler ved å sikre markedsaktørene tilgang til produksjonsfaktorer som anses nødvendige for å drive jernbane.

Det foreslås en bestemmelse om at innføring av konkurranse om persontransport med jernbane skal gjennomføres i samsvar med de grunnleggende prinsipper om likebehandling, ikke-diskriminering og åpenhet. For å sikre gjennomsiktlighet foreslås en bestemmelse om at departementet kan gi pålegg om at tilbyderfunksjonen hos virksomheter som deltar i konkurransen, skal være en separat økonomisk enhet.

Det foreslås en hjemmel for departementet til å kunne pålegge NSB å stille rullende materiell, salgs- og distribusjonssystemer og andre støttesystemer som er relevante for drift av persontransport med jernbane til disposisjon for annen virksomhet som tildeles avtale om persontransport med jernbane. Det foreslås også en hjemmel for departementet til å kunne pålegge eier av verkstedsinfrastruktur å stille denne til disposisjon for virksomhet som tildeles avtale om persontransport med jernbane. Disse bestemmelsene har som formål å senke etableringsbarrierer for markedsaktørene og dermed bidra til virksom konkurranse.

Det foreslås en hjemmel for departementet til å kunne pålegge virksomheter som driver persontransport med jernbane, å utlevere informasjon som anses nødvendig for departementets tilrettelegging for konkurranse om persontransport med jernbane og for myndighetenes planlegging og styring av sektoren. Bestemmelsen skal sikre departementet de beste forutsetninger for å tilrettelegge og gjennomføre fremtidige konkurranser om avtaler om persontransport med jernbanen.

Det foreslås videre en bestemmelse som gir departementet adgang til å gi pålegg om gjensidig reiseinformasjon og salg av billetter mellom to eller flere virksomheter som driver persontransport med jernbane. Bestemmelsen skal bidra til å sikre at jernbanen oppleves som et sammenhengende transportsystem også etter innføring av konkurranse.

Det foreslås en bestemmelse om at departementet skal ha kompetanse til å overvåke persontransportmarkedet, føre kontroll med konkurranseforholdene og aktivt kunne gripe inn overfor markedsaktørene. På denne måten vil departementet kunne sikre at konkurranse skjer på like vilkår.

Det foreslås en hjemmel for departementet til å gi nærmere forskrifter om konkurranse om avtaler om persontransport med jernbane.

Til toppen
Til dokumentets forside