Ot.prp. nr. 55 (1997-98)

Om lov om endringer i rettergangslovene m m (kildevern og offentlighet i rettspleien)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og politidepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringer i rettergangslovene m m (kildevern og offentlighet i rettspleien).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i rettergangslovene m m (kildevern og offentlighet i rettspleien) i samsvar med et fremlagt forslag.

Tilråding fra Justis- og politidepartementet ligger ved.

Til dokumentets forside