Ot.prp. nr. 57 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

1.1 Proposisjonens hovedinnhold

Helsedepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag til endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven).

I kapittel 2 foreslås det en klar hjemmel for myndighetene til å kunne kreve opplysninger om tobakksprodukter, i første rekke fra produsenter og importører av tobakksvarer.

I kapittel 3 foreslås det å innføre forbud mot bruk av betegnelser eller andre tegn på tobakkspakkene, som er egnet til å villede forbrukere til å tro at visse produkter er mindre helseskadelige enn andre tobakksprodukter, for eksempel «low tar», «ultralight», «light» og «mild».

I kapittel 4 behandles forslag om å gi hjemmel for å kunne fastsette forskriftsbestemmelser om helseadvarsel i form av illustrasjoner eller fotografier på tobakkspakker.

Bakgrunnen for forslagene som presenteres i proposisjonens kapittel 2 - 4 er vedtagelsen av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF av 5. juni 2001 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lover og administrative bestemmelser om fremstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer, se nærmere om dette i proposisjonens avsnitt 1.2. Norge vil ved å gjennomføre bestemmelsene i direktivet ha en lovgivning som, på de områder som omfattes av direktivet, er i samsvar med resten av statene i EØS-området.

I tillegg foreslås det i kapittel 5 å åpne for at kommunestyret kan delegere tilsynet etter tobakksskadeloven § 6 femte ledd til interkommunalt organ.

I kapittel 6 foreslås at lovens definisjon av tobakksvarer flyttes fra § 3 til § 1.

I kapittel 7 gis det en samlet presentasjon av lovforslagenes økonomiske og administrative konsekvenser, i kapittel 8 behandles spørsmålet om ikrafttredelse. Merknader til de enkelte bestemmelsene er tatt inn i kapittel 9.

1.2 Internasjonale reguleringer - lovgivning fra EU

Bruk av tobakk som et helseproblem har fått stadig større oppmerksomhet internasjonalt. Norge var ved vedtagelsen av tobakksskadeloven i 1973 et foregangsland i forhold til å innføre lovreguleringer på området. De senere årene har stadig flere land skjerpet lovgivningen for å forebygge tobakksskader. Tobakksskadeforebygging har fått økt oppmerksomhet innenfor blant annet Den Europeiske Union (EU) og Verdens helseorganisasjon (WHO). Et internasjonalt samarbeid er viktig for å kunne drive effektiv forebygging. De fleste av de lovendringer som foreslås i denne proposisjonen knytter seg til å gjennomføre et nytt EU-direktiv som, etter behandling i EØS-komiteen, vil inngå i EØS-avtalen. Nedenfor følger en presentasjon av direktivet.

Det foreligger i dag to EU-direktiver som gjelder henholdsvis merking av tobakksvarer (rådsdirektiv 89/622/EØF, endret ved rådsdirektiv 92/41/EØF) og høyeste tillatte tjæreinnhold i sigaretter (rådsdirektiv 90/239/EØF). Norge har implementert disse bestemmelsene gjennom bestemmelser i tobakksskadeloven og i forskrift om merking av tobakksvarer og om tjære- og nikotininnhold i sigaretter.

Europaparlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF av 5. juni 2001 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lover og administrative bestemmelser om fremstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer trådte i kraft 18. juni 2001, og vil erstatte rådsdirektivene 89/622/EØF og 90/239/EØF. Det nye direktivet stiller krav om at medlemslandene implementerer bestemmelsene innen 30. september 2002, og departementet tar sikte på å implementere direktivet fra samme dato.

Norge vil etter EØS-avtalen være forpliktet til å oppfylle bestemmelsene i direktivet etter at det er behandlet i EØS-komiteen, noe som tidligst vil kunne skje i løpet av mai/juni 2002. Forslagene til lovendringer som presenteres i kapittel 2 - 4 nedenfor, har sin bakgrunn i det nye direktivet.

I tillegg til de bestemmelser i direktivet som krever lovendring, vil Norge bli forpliktet til å foreta en rekke endringer i forskrift om merking av tobakksvarer og om tjære- og nikotininnhold i sigaretter (merkeforskriften). Helsedepartementet tar sikte på å sende utkast til slike forskriftsendringer på høring før sommeren 2002, slik at ny forskrift kan fastsettes innen implementeringsfristen dvs. utgangen av september 2002.

På denne bakgrunn vil bl.a. følgende forslag til endringer i merkeforskriften bli fremmet:

  • Innføring av maksimalt tillatt innhold av kullos og nikotin i sigaretter.

  • Lavere tillatt innhold av tjære i sigaretter.

  • Nye og strengere krav til merking av tobakksvarer, bl.a. vil kravene til helseadvarselens størrelse skjerpes vesentlig.

I proposisjonen presenteres kun de deler av direktivet som krever lovendringer. De øvrige deler av direktivet vil bli gjennomført i forskrifter.

1.3 Utvikling av tobakksskadelovgivningen i Norge fram til nå

Når tobakksskadeloven nå foreslås endret, anser departementet det hensiktsmessig å gi en oversikt over utviklingen av tobakksskadelovgivningen fram til nå. Nedenfor følger en kort oversikt over de viktigste trekk i utviklingen.

Tobakksskadeloven ble vedtatt i 1973 og trådte i kraft 1. januar 1975. Formålet med loven er å begrense de helseskader som bruk av tobakk medfører. Loven inneholdt ved vedtagelsen forbud mot tobakksreklame, og påbud om helseadvarsler og innholdsdeklarasjon på pakninger. I tillegg ble det fastsatt 16 års aldersgrense for å kjøpe tobakk.

Loven har siden 1973 blitt endret flere ganger. I 1988 ble det vedtatt bestemmelser som fastsetter krav om røykfrihet på offentlige steder, transportmidler og arbeidsplasser, den såkalte «røykeloven». I 1995 ble aldersgrensen for kjøp av tobakksvarer hevet fra 16 til 18 år, reklameforbudet ble utdypet og presisert, og det ble gjort innskjerpinger i reguleringen av røyking på serveringssteder. I 1997 ble det vedtatt noen mindre endringer i loven, bl.a. som en tilpasning til EØS-avtalen, og i 2001 ble § 7 endret som følge av at administrasjonen i Statens tobakksskaderåd nå inngår i Sosial- og helsedirektoratet, se proposisjonens avsnitt 2.1.

Følgende forskrifter er fastsatt med hjemmel i tobakksskadeloven:

  • Forskrift 15. desember 1995 nr. 989 om forbud mot tobakksreklame m.v.

  • Forskrift 15. desember 1995 nr. 1035 om merking av tobakksvarer og om tjære- og nikotininnhold i sigaretter.

  • Forskrift 15. desember 1995 nr. 990 om røyking på restauranter og andre serveringssteder, internkontroll m.v.

Dessuten er forskrift 13. oktober 1989 nr. 1044 om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter fastsatt med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om produktkontroll. I tillegg er forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. delvis hjemlet i tobakksskadeloven, grunnet forbudet mot røyking innendørs i barnehager og skoler.

1.4 Om høringen

Sosial- og helsedepartementet sendte 8. august 2001 ut på høring forslag til endring i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader. Høringsfristen var 1. november samme år. Høringsinstansene er ført opp i vedlegg 1 til denne proposisjonen.

Departementet har mottatt 108 høringssvar. Av disse hadde 32 instanser ingen merknader til forslagene som ble foreslått i høringsnotatet og som fremmes i denne proposisjonen.

Med unntak av representanter for tobakksindustrien ga både offentlige og private instanser, herunder Næringslivets Hovedorganisasjon, sin tilslutning til lovforslagene ble foreslått i høringsnotatet og som fremmes i denne proposisjonen. Tobakksindustriens innvendinger fremgår under de enkelte endringsforslagene.

Departementet vurderer ytterligere endringer i regelverket utover de forslag som omfattes av denne proposisjonen, og vil komme tilbake til eventuelle lovendringer som følge av dette på et senere tidspunkt.

Til forsiden