Ot.prp. nr. 62 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m. v. (endring og utvidelse av tilsynet med tjenester i omsorgsboliger og andre hjemmebaserte tjenester og forlengelse av virketiden for kapittel 6A)

Til innholdsfortegnelse

2 Hovedinnholdet i høringsnotatet om hjemmel for kvalitetsforskrift, innføring av internkontroll og utvidelse og endring av tilsynet med pleie- og omsorgstjenesten

Høsten 1999 sendte departementet ut et notat med forslag om enkelte endringer i sosialtjenesteloven til høring.

Ett av forslagene gjaldt en ny bestemmelse i lovens kapittel 4, som ville gi forskriftshjemmel, slik at krav til kvalitet i omsorgstjenesten kunne forskriftsfestes.

Et annet forslag påla kommunen plikt til å føre internkontroll med virksomhet og tjenester etter lovens kapittel 4 og kapittel 6A. Med internkontroll menes systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Et tredje forslag gjaldt en ny bestemmelse om fylkesmannens plikt til å føre tilsyn med kommunens virksomhet etter sosialtjenesteloven kapittel 4 og kapittel 6A. Forslaget innebar både en endring av tilsynet og at tilsynsområdet ble utvidet.

I tillegg ble det foreslått enkelte tekniske endringer for å skape samsvar og oppdatering i loven.

Notatet med forslag om enkelte endringer i sosialtjenesteloven - hjemmel for kvalitetsforskrift, innføring av internkontroll og utvidelse og endring av fylkesmannens tilsyn - ble sendt på høring 8.10.1999, med høringsfrist 8.1.2000. Følgende har vært høringsinstanser:

 • Departementene

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Statens eldreråd

 • Statens råd for funksjonshemmede

 • Rådet for psykisk helse

 • Regjeringsadvokaten

 • Statens helsetilsyn

 • Fylkesmennene

 • Fylkeslegene

 • 91 utvalgte kommuner og bydeler

 • Ressurssenter for Omsorgstjenester

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Arbeidsgiverforening for private virksomheter i offentlig sektor

 • Næringslivets hovedorganisasjon

 • Norges Røde Kors Landsforening

 • Norsk Folkehjelp

 • Norske Kvinners Sanitetsforening

 • Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

 • Den norske lægeforening

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk Helse- og Sosialforbund

 • Norsk Helse- og Sosiallederlag

 • Norsk kommuneforbund

 • Rettspolitisk forening

 • Helse- og sosialombudet i Oslo

 • Universitetene

 • Utvalgte høyskoler

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 • Norges Handikapforbund

 • Norsk Blindeforbund

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk psykiatrisk forening

 • Padio

 • Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner

Ved utgangen av høringsfristen hadde det kommet inn 62 høringsuttalelser. Uttalelsene har fordelt seg slik: 9 fra departementene, 16 fra fylkesmennene, 14 fra fylkeslegene, 4 fra universiteter og høgskoler, 4 fra kommunene (Hamar, Sarpsborg, Skedsmo og Oslo). I tillegg har Statens eldreråd, Regjeringsadvokaten, Statens råd for funksjonshemmede, Statens helsetilsyn, Ressurssenter for Omsorgstjenester, Kommunenes sentralforbund, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Helse- og Sosialforbund, Norges Handikapforbund, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Norsk Helse- og Sosiallederlag, Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere og Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede uttalt seg.

De eksterne høringsinstansene var med unntak av fylkeslegene i Møre og Romsdal og Oppland positive.

Høringsinstansene pekte på at forskriftsfesting av retningslinjene for kvalitet vil bidra til en harmonisering av lovverket innen helse- og sosialtjenesten ved at kvalitetskravene blir gitt som forskrift både etter sosialtjeneste- og kommunehelsetjenesteloven. Videre var høringsinstansene positive til en utvidelse av fylkesmannens tilsyn til å omfatte tjenester etter sosialtjenesteloven kapittel 4. Det var bred tilslutning til forslaget om innføring av internkontroll i kommunene og endring av fylkesmannens tilsyn til systemrevisjon.

Til forsiden