Ot.prp. nr. 62 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m. v. (endring og utvidelse av tilsynet med tjenester i omsorgsboliger og andre hjemmebaserte tjenester og forlengelse av virketiden for kapittel 6A)

Til innholdsfortegnelse

8 Merknader til de enkelte bestemmelsene

Til § 2-6

Det foreslås en ny bestemmelse om fylkesmannens tilsyn med sosiale tjenester m. v. etter kapittel 4 og tiltak etter kapittel 6A. Denne bestemmelsen vil erstatte sosialtjenesteloven § 7-9 som hjemmel for fylkesmannens tilsyn med boliger med heldøgns omsorgstjenester og tiltak etter kapittel 6A. Tilsyn med institusjoner for rusmiddelmisbrukere vil fortsatt være regulert i § 7-9.

Tilsynet utvides til også å omfatte sosiale tjenester utenfor institusjon. Fylkesmannen skal føre tilsyn med alle deler av kommunens virksomhet som har direkte betydning for tjenester etter kapittel 4 og kapittel 6A.

Kongen kan gi utfyllende forskrifter om tilsynet. Det tas sikte på at tilsynsforskriften blant annet skal regulere metodikken som tilsynet baseres på. Utgangspunktet er at tilsynsmetoden endres fra inspeksjonstilsyn til systemrevisjon. Systemrevisjon krever færre tilsynsbesøk enn dagens form for tilsyn. For tilsyn med tiltak etter kapittel 6A beholdes muligheten til å gjennomføre tilsynsbesøk uten beboerens samtykke.

Finner fylkesmannen at det foreligger avvik i forhold til virksomhetskrav som følger av kapittel 4, kapittel 6A eller forskrift, og virksomheten drives på en måte som kan få skadelige følger for tjenestemottaker eller på annen måte er uforsvarlig eller uheldig, kan fylkesmannen gi kommunen pålegg om å rette på dette. Formuleringen av bestemmelsen er basert på påbudsbestemmelsen i lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 5.

Myndigheten til å gi pålegg og unntaket fra taushetsplikt er en videreføring av dagens regelverk.

Til § 6A-14

Endringen innebærer at det ikke lenger er obligatorisk med en rådgivende gruppe. Etter forslag fra nåværende rådgivende gruppe, vil denne gruppens virketid vare fram til 1.7.2002.

Til § 6A-16

Bestemmelsen innebærer at kapitlets virketid og tilhørende forskrifter utvides med to år, slik at regelverket gjelder til 31. desember 2003. Tidsavgrensningen skal sikre at loven og praktiseringen blir gjort til gjenstand for løpende vurdering, og at erfaringene oppsummeres overfor Stortinget innen utløpet av de fem årene. Gjennom dette kan det tas standpunkt til om reglene skal fortsette å gjelde, eller om det er grunnlag for endringer.

Til § 7-9

Hjemmel for tilsyn med boliger med heldøgns omsorgstjenester og tiltak etter kapittel 6A flyttes til § 2-6, mens hjemmel for tilsyn med institusjoner for rusmiddelmisbrukere fortsatt vil være § 7-9.

Til § 7-10

Bestemmelsen gir hjemmel for at det i forskrift kan bestemmes at fylkesmannen skal føre tilsyn med institusjoner og boliger som ikke er tatt inn i fylkeskommunens eller kommunens planer. Henvisningen er endret slik at den nå også viser til § 2-6.

Til § 8-6

Jf. de generelle merknadene i punkt 6.

Til forsiden