Ot.prp. nr. 62 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m. v. (endring og utvidelse av tilsynet med tjenester i omsorgsboliger og andre hjemmebaserte tjenester og forlengelse av virketiden for kapittel 6A)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Departementet legger i denne proposisjonen frem forslag til en utvidelse og endring av fylkesmannens tilsyn med tjenester etter sosialtjenesteloven kapittel 4.

Tidligere fikk sterkt pleietrengende personer tjenester i institusjon. I dag gis til dels meget tungt pleietrengende tjenester i omsorgsboliger eller i eget hjem. Brukerne av omsorgstjenester er ofte helt avhengige av hjelpen de mottar, samtidig som flere av dem i liten grad selv er i stand til å ivareta sine interesser. Dette gjelder særlig personer med alvorlig psykisk utviklingshemming, personer med alvorlige psykiske lidelser og demente. I dag er det etablert tilsynsordninger for tjenester etter sosialtjenesteloven når det gjelder tilbudene i aldershjem og barneboliger, men det foreligger ikke lovgrunnlag for at fylkesmannen skal utøve tilsyn med tjenestetilbudet i omsorgsboliger og i hjemmebaserte tjenester. Fra mange hold, blant annet fra Sivilombudsmannen, har det vært påpekt at det er et alvorlig hull i lovgivningen at det ikke er etablert tilsynsordninger med disse tilbudene. Forslaget vil gi hjemmel til å føre tilsyn også med tjenestetilbudet i omsorgsboliger og i hjemmebaserte tjenester. Samtidig forutsettes det en endring av tilsynsmetode fra dagens inspeksjonstilsyn til systemrevisjon. Dette vil blant annet gjøre det mulig å samordne tilsynet med fylkeslegens tilsyn etter kommunehelsetjenesteloven og fylkesmannens tilsyn etter andre lover.

Videre foreslås virketiden for sosialtjenesteloven kapittel 6A Rettigheter for og begrensning og kontroll av bruk av tvang og makt m v overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming forlenget med to år.

Siktemålet med lov om sosiale tjenester kapittel 6A er å begrense og kontrollere bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Kapitlet med tilhørende forskrifter er gitt en tidsavgrenset varighet på tre år fra ikrafttredelsen, jf. sosialtjenesteloven § 6A-16. Reglene trådte i kraft 1.1.1999, og gjelder frem til 31.12.2001. I henhold til sosialtjenesteloven § 6A-14 er det nedsatt en rådgivende gruppe som skal følge med i hvordan loven praktiseres, og vurdere praksis i forhold til rettssikkerhetsspørsmål og den faglige utviklingen. Det har vist seg å ta lenger tid for kommunene å innrette seg etter det nye regelverket enn det som ble forutsatt da loven ble vedtatt. Den rådgivende gruppen, Rådet for vurdering av praksis og rettssikkerhet etter sosialtjenesteloven kapittel 6A, har foreslått at virketiden for sosialtjenesteloven kapittel 6A forlenges i to år, og at Rådets funksjonstid forlenges med et halvt år. Dette vil være nødvendig for at Stortinget skal kunne få et tilstrekkelig grunnlag for å foreta en forsvarlig vurdering av om loven har fungert etter hensikten.

Til forsiden