Ot.prp. nr. 72 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Kommunal- og regionaldepartementet fremmer i proposisjonen forslag til endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) om pensjonsordning for medlemmer av Sametinget.