Ot.prp. nr. 74 (1997-98)

Om lov om oppheving av lov av 4. juni 1976 nr. 39 om pengelotteri

Til innholdsfortegnelse

1 Om sammenslåing av Det norske Pengelotteri og Norsk Tipping AS

I Tilleggsmelding til St meld nr 27 (1996-97) Om statens forhold til frivillige organisasjoner står det bl.a. følgende om det økonomiske grunnlaget for regjeringens ønske om å etablere en statlig støtteordning som skal komme lokale lag for foreninger til gode:

«Det økonomiske grunnlaget for økte overføringer etableres gjennom samordning av statlige spill. Finansdepartementet opprettet våren 1997 en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Kulturdepartementet og Finansdepartementet som skulle vurdere ulike spørsmål i forbindelse med den framtidige organiseringen av Det norske Pengelotteri (DnP). Hovedspørsmålene var i henhold til mandatet:

  • hvorvidt DnPs spill bør overføres til Norsk Tipping og

  • hvordan spilleoverskuddet fra Norsk Tippings og DnPs spill bør fordeles.

Regjeringen antar at en vil oppnå synergieffekter ved å slå sammen Norsk Tippings og DnPs spill, både ved at det samlede overskuddet vil øke og ved at administrasjonen av spillene vil bli enklere.

Regjeringen ønsker på denne bakgrunn at Det norske Pengelotteri og Norsk Tipping AS slås sammen ved at DnPs spill innlemmes i Norsk Tippings spillportefølje. Den fordelingsnøkkel som gjelder for Norsk Tippings nåværende spill (1/3 til hver av formålene idrett, kultur og forskning) gjøres gjeldende for alle spillene etter sammenslåingen. Innenfor hvert av formålene idrett og kultur avsettes minst 10 prosent til tiltak rettet mot barn og unge.»

Det foreslås på denne bakgrunn å oppheve lov av 4. juni 1976 nr. 39 om pengelotteri. De spillene som drives i medhold av loven innlemmes i Norsk Tippings spillportefølje og legges inn under lov av 28. august 1992 nr. 103, jf. denne lovens §1 c.

Til dokumentets forside