Ot.prp. nr. 74 (1997-98)

Om lov om oppheving av lov av 4. juni 1976 nr. 39 om pengelotteri

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om oppheving av lov av 4. juni 1976 nr. 39 om pengelotteri

I

Lov av 4. juni 1976 nr. 39 om pengelotteri oppheves.

II

Denne loven trer i kraft fra det tidspunktet Kongen bestemmer.

Til dokumentets forside