Ot.prp. nr. 74 (1997-98)

Om lov om oppheving av lov av 4. juni 1976 nr. 39 om pengelotteri

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finans- og tolldepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om oppheving av lov av 4. juni 1976 nr. 39 om pengelotteri.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om oppheving av lov av 4. juni 1976 nr. 39 om pengelotteri i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Finans- og tolldepartementet ligger ved.

Til dokumentets forside