Ot.prp. nr. 82 (2003-2004)

Om lov om endringer i barneloven (felles foreldreansvar for samboende foreldre)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen fremmer i denne proposisjonen forslag om å innføre felles foreldreansvar for samboende foreldre når farskapet er erkjent etter reglene i barneloven § 4 og foreldrene har underskrevet en samboererklæring som er sendt til folkeregisteret.

Foreldreansvar er den rett og plikt foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Foreldrene skal utøve foreldreansvaret ut fra barnets behov og interesser. Hvis foreldrene har felles foreldreansvar, må begge ta beslutninger som ligger under foreldreansvaret i fellesskap. Dette gjelder bl.a. valg av navn, avgjørelser i religiøse spørsmål, valg av type skole, utstedelse av pass, flytting til utlandet, samtykke til medisinske inngrep mv.

Felles foreldreansvar for samboere vil føre til en større grad av rettslikhet mellom barn av samboere og gifte. Forslaget innebærer at foreldrenes egenerklæring om samboerskap skal være bestemmende for om de regnes som samboere i forhold til etablering av felles foreldreansvar. Departementet har ikke villet gå inn for foreldreansvar som en direkte følge av samboerskapet, fordi dette nødvendiggjør en nærmere definisjon av samboerskap og en kontrollordning. Samboerutvalget mente at spørsmålet om likebehandling av samboere og ektepar må vurderes innenfor de respektive lovverk, og anbefalte ikke å opprette et eget samboerregister.

En samboende far har en like nær relasjon til barnet som en gift far. Ved å legge til rette for felles foreldreansvar for samboende foreldre, unngår en at mor kan nekte far foreldreansvar og at far kan unndra seg foreldreansvaret i familier hvor begge foreldrene bor sammen med barnet og foreldrene svarer sannferdig på blanketten for erkjennelse av farskap.