Ot.prp. nr. 85 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 6. desember 2002 nr. 72 om folkehøyskoler

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

I forbindelse med Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 79 (2001-2002) Om lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven), ble følgende vedtak fattet, jf. Innst. O. nr. 85 (2001-2002):

Vedtak nr 32 (2001-2002)

«Stortinget ber Regjeringa fremje forslag om arbeidsmiljøføresegner for elevar i folkehøgskolen.»

Departementet har vurdert alternative løsninger for læringsmiljøbestemmelser i folkehøyskoleloven, og fremlegger i proposisjonen forslag til bestemmelser.

2.1 Høring

Det ble sendt ut høringsbrev 10. mars 2004 til følgende høringsinstanser:

Akademikerne

Arbeidstilsynet

Departementene

Elevorganisasjonene

Folkehøgskolene

Folkehøgskolerådet

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkesmennene v/utdanningsavdelingen

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Kommunenes sentralforbund

Landsorganisasjonen i Norge

NAVO

Norges kristelege folkehøgskolelag

Norsk folkehøgskolelag

Næringslivets hovedorganisasjon

Sametinget

Studentorganisasjonene

Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon

Yrkesorganisasjonenens sentralforbund

Av høringsinstansene har 32 avgitt høringsuttalelser, hvorav 18 er realitetsuttalelser.

2.2 Regulering av læringsmiljøet på andre utdanningsområder

Det er i dag læringsmiljøbestemmelser i lov om universiteter og høgskoler § 44 og i opplæringslova kap. 9a. Læringsmiljøbestemmelsene i lov om universiteter og høgskoler foreslås videreført i ny lov om universitet og høyskoler § 4-3, jf. Ot.prp. nr. 79 (2003-2004).

Lovforslaget legger opp til en bestemmelse som i all hovedsak er tilsvarende læringsmiljøbestemmelsen i universitets- og høgskoleloven (§ 44). Elever på folkehøyskoler har samme status som studenter ved universiteter og høgskoler i den forstand at utdanningen ikke er rettighetsfestet. En tilsvarende tilsynsbestemmelse og tilsynsordning som for universiteter og høgskoler vil etter departementets syn fremme likhet og konsekvens i lovverket, særlig med henblikk på at en tilsvarende bestemmelse er fremmet som forslag til læringsmiljøbestemmelse i lov om fagskoleutdanning av 20. juni 2003 nr. 56. i Ot.prp nr. 84 (2003-2004).