Ot.prp. nr. 85 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 6. desember 2002 nr. 72 om folkehøyskoler

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Den foreslåtte lovendringen gir folkehøyskolene et større ansvar for elevenes læringsmiljø enn det som følger av gjeldende lov. I den grad skolene ikke fyller kravene til læringsmiljø, kan lovendringen medføre kostnader for skolene. Ordlyden «så langt det er mulig og rimelig» i lovteksten gjør at folkehøyskolene kan følge bestemmelsene innenfor de begrensinger som eksisterende bygningsmasse setter. Med denne begrensingen, vil lovendringen etter departementets syn ikke medføre urimelige økonomiske konsekvenser for skolene.

Beregningen av de økonomiske og administrative konsekvensene for Arbeidstilsynet må vurderes i lys av at Arbeidstilsynet fører tilsyn med store deler av skolenes arealer knyttet til tilsynet med de ansattes arbeidsmiljø. Utvidelsene av tilsynsansvaret til også å omfatte studentenes læringsmiljø, vurderes ut fra risikobetraktninger til ikke å ville gi økt tilsynsbelastning for Arbeidstilsynet. Det legges således opp til at oppgavene kan dekkes innenfor Arbeidstilsynets ordinære ramme.