Ot.prp. nr. 85 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 6. desember 2002 nr. 72 om folkehøyskoler

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Utdannings- og forskningsdepartementet foreslår i proposisjonen å ta inn en bestemmelse om læringsmiljø i folkehøyskoleloven.

Forslaget inneholder bestemmelser om krav til læringsmiljøet, bestemmelse om ansvarsforhold og elevråd og bestemmelser om tilsynsordning, herunder tilsynsorgan og sanksjoner. Det foreslås at kravet til læringsmiljøet skal omfatte krav til både det fysiske arbeidsmiljøet og det psykiske arbeidsmiljøet. Forslaget legger opp til at Arbeidstilsynet får tilsynsansvaret. Styret, som er det øverste ansvarlige styringsorgan ved skolen, jf. folkehøyskolelovens § 2 f, pålegges det overordnede ansvaret for læringsmiljøet.