Ot.prp. nr. 9 (2002-2003)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) og lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer (familievernkontorloven) m.v.

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Regjeringen legger med dette frem forslag om at de oppgaver som fylkeskommunen etter gjeldende rett har ansvaret for på barnevernområdet og familievernområdet overføres til staten. På barnevernområdet gjelder dette først og fremst ansvaret for etablering og drift av barneverninstitusjoner og for rekruttering og formidling av fosterhjem. På familievernområdet gjelder det ansvaret for å sørge for at familieverntjenesten finnes i fylket.

Proposisjonen omhandler forslag til endringer i barnevernloven og familievernloven. Forslagene dreier seg i hovedsak om organisatoriske endringer.

I kapittel 2 redegjøres det for bakgrunnen for forslagene til organisatoriske endringer på barnevernområdet og familievernområdet. I kapittel 3 beskrives dagens ansvars- og oppgavefordeling i barnevernet, mens dagens ansvars- og oppgavefordeling i familievernet beskrives i kapittel 4. I kapittel 5 omhandles de fire alternative modellene som var omtalt i departementets høringsnotat, høringsinstansenes syn på de fire ulike modellene og departementets forslag til organisatorisk løsning. I kapittel 6 redegjøres det nærmere for den statlige modellen, som er den modellen departementet går inn for. I kapittel 7 redegjøres det nærmere for overtakelsen av virksomhetene og det økonomiske oppgjøret. I kapittel 8 omhandles endringer i opplæringsloven. I kapittel 9 redegjøres det for de økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget. I kapittel 10 omhandles de særlige merknadene til de enkelte lovbestemmelsene som foreslås endret.

Det vises for øvrig til St.meld. nr. 40 (2001-2002) Om barne- og ungdomsvernet. I stortingsmeldingen foreslås det enkelte endringer i barnevernloven. Disse endringene er ikke omhandlet i denne proposisjonen, men vil bli fulgt opp i et eget høringsnotat. Enkelte av disse endringene vil kunne innebære ytterligere forenklinger av regelverket.

Til dokumentets forside