Prop. 1 S (2009–2010)

FOR BUDSJETTÅRET 2010 — Utgiftskapitler: 20–51 og 1600–1650 Inntektskapitler: 3024–3051, 4600–4638, 5341, 5580 og 5605

Til innholdsfortegnelse

1 Ledernes ansettelsesvilkår i heleide statlige foretak

Norges Bank

Sentralbanksjefens lønn var per 1. januar 2008 fastsatt til 1 579 000 kroner og ble fra 1. oktober 2008 justert til 1 646 000 kroner. I tillegg inneberettes fordel av fri bil, fri telefon og forsikringer. For 2008 utgjorde dette 122 172 kroner.

Full alderspensjon utgjør 2/3 av den lønn som til enhver tid er fastsatt for stillingen. Alderspensjon løper fra fratredelse, men ikke fra før fylte 65 år. Opptjeningstiden for full pensjon er 12 år, regnet fra tiltredelse fra stilling som sentralbanksjef. Pensjonen samordnes med andre pensjons- og trygdeytelser som pensjonisten har rett til etter bestemmelsene i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser. Etter ny pensjonsordning for sentralbanksjefen som ble fastsatt i oktober 2004, skal pensjonen utgjøre 2/3 av lønn ved fratreden. Den nye pensjonsordningen settes ikke i kraft før Stortinget eventuelt vedtar nye pensjonsordninger for stortingsrepresentantene og Høyesterett.

Folketrygdfondet

Folketrygdfondet er fra 1. januar 2008 organisert som særlovselskap, jf. lov 29. juni 2007 nr. 44 om Folketrygdfondet. Før dette var Folketrygdfondets direktør tilsatt på lederlønnskontrakt i Finansdepartementet. Fra 1. januar 2008 er administrerende direktør tilsatt i Folketrygdfondet, og lønnsvilkårene fastsettes av styret innenfor retningslinjene for statens eierskap av heleide foretak. I 2008 utgjorde lønn for administrerende direktør 1 514 120 kroner, pensjonsutgifter 123 361 kroner og annen godtgjørelse 33 336 kroner.

Folketrygdfondet er medlem av Statens pensjonskasse, og administrerende direktør har rett til ordinær alderspensjon fra fylte 65 år på 66 pst. av pensjonsgivende lønn inntil 12 G.

Ordinær oppsigelsestid er seks måneder. Administrerende direktør har rett til etterlønn tilsvarende 12 måneders pensjonsgivende lønn regnet fra oppsigelsestidens utløp dersom administrerende direktør sies opp, eller selv sier opp etter avtale med styret. Etterlønnen fastsettes til 18 måneders pensjonsgivende lønn regnet fra oppsigelsestidens utløp dersom oppsigelsestiden utløper etter fylte 62 år. Administrerende direktør har 12 måneders konkurranseforbud.

Statens finansfond

Statens finansfond ble opprettet ved lov 6. mars 2009 nr. 12 om Statens finansfond. Administrerende direktør ansettes av styret. Styret fastsetter også administrerende direktørs lønnsvilkår. Lønn ved tiltredelse 9. mars 2009 var 1 300 000 kroner. I tillegg får administrerende direktør dekket utgifter til mobiltelefon, mobil PC-ordning og abonnement på to aviser.

Administrerende direktør er ansatt i et engasjement med ett års varighet, gjeldende fra 9. mars 2009, og utløper uten oppsigelse 9. mars 2010.

I ansettelsesperioden gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder. Partene er enige om at Statens finansfond kan kreve at administrerende direktør fratrer sin stilling i oppsigelsestiden.

Statens finansfond er medlem av Statens pensjonskasse. Administrerende direktør har permisjon fra sin stilling i Norges Bank, men han opprettholder sitt medlemskap i Norges Banks Pensjonskasse.