Prop. 1 S (2009–2010)

FOR BUDSJETTÅRET 2010 — Utgiftskapitler: 20–51 og 1600–1650 Inntektskapitler: 3024–3051, 4600–4638, 5341, 5580 og 5605

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

  1. I Prop. 1 S om statsbudsjettet for år 2010 føres opp de summene som er nevnt i et framlagt forslag:

a.

Sum utgifter under kap. 20–51 og 1600–1650

Kr

46 715 600 000

b.

Sum inntekter under kap. 3024–3051, 4600–4638, 5341, 5580 og 5605

Kr

13 769 300 000