Prop. 1 S (2009–2010)

FOR BUDSJETTÅRET 2010 — Utgiftskapitler: 20–51 og 1600–1650 Inntektskapitler: 3024–3051, 4600–4638, 5341, 5580 og 5605

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om bevilgning for budsjettåret 2010, kapitlene 20–51 og 1600–1650, 3024–3051, 4600–4638, 5341, 5580 og 5605

I

Utgifter:

Kap.

Post

 

Kroner

Kroner

Regjering

20

Statsministerens kontor

01

Driftsutgifter

85 300 000

85 300 000

21

Statsrådet

01

Driftsutgifter

154 700 000

154 700 000

24

Regjeringsadvokaten

01

Driftsutgifter

47 900 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 000 000

61 900 000

Sum Regjering

301 900 000

Stortinget og underliggende institusjoner

41

Stortinget

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

735 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

40 600 000

70

Tilskudd til partigruppene

138 000 000

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 400 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

11 700 000

927 500 000

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

01

Driftsutgifter

5 800 000

5 800 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

01

Driftsutgifter

47 300 000

47 300 000

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

01

Driftsutgifter

8 100 000

8 100 000

51

Riksrevisjonen

01

Driftsutgifter

446 700 000

446 700 000

Sum Stortinget og underliggende institusjoner

1 435 400 000

Finansdepartementet

Finansadministrasjon

1600

Finansdepartementet

01

Driftsutgifter

287 700 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

37 200 000

70

Tilskuddsmidler fra Finansmarkedsfondet

11 800 000

336 700 000

1602

Kredittilsynet

01

Driftsutgifter

286 900 000

286 900 000

1605

Senter for statlig økonomistyring

01

Driftsutgifter

309 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

15 400 000

324 900 000

1608

Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

16 600 000

16 600 000

Sum Finansadministrasjon

965 100 000

Skatte- og avgiftsadministrasjon

1610

Toll- og avgiftsetaten

01

Driftsutgifter

1 279 600 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

83 600 000

1 363 200 000

1618

Skatteetaten

01

Driftsutgifter

4 260 300 000

21

Spesielle driftsutgifter

124 300 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres

218 700 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

51 300 000

4 654 600 000

Sum Skatte- og avgiftsadministrasjon

6 017 800 000

Offisiell statistikk

1620

Statistisk sentralbyrå

01

Driftsutgifter

485 400 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

183 200 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 400 000

679 000 000

Sum Offisiell statistikk

679 000 000

Andre formål

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

13 900 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

1 445 000 000

15 345 000 000

1634

Statens innkrevingssentral

01

Driftsutgifter

238 200 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

15 000 000

253 200 000

1637

EU-opplysning

70

Tilskudd til frivillige organisasjoner

4 600 000

4 600 000

1638

Kjøp av klimakvoter

01

Driftsutgifter, kan overføres

8 100 000

21

Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres

1 220 000 000

22

Kvotekjøp, statsansattes flyreiser, kan overføres

10 000 000

1 238 100 000

1645

Statens finansfond

70

Tilskudd til drift

30 000 000

30 000 000

Sum Andre formål

16 870 900 000

Statsgjeld, renter og avdrag mv.

1650

Statsgjeld, renter mv.

01

Driftsutgifter

30 900 000

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

20 414 600 000

20 445 500 000

Sum Statsgjeld, renter og avdrag mv.

20 445 500 000

Sum departementets utgifter

46 715 600 000

Inntekter:

Kap.

Post

 

Kroner

Kroner

Regjering

3024

Regjeringsadvokaten

01

Erstatning for utgifter i rettssaker

7 400 000

03

Oppdrag

500 000

7 900 000

Sum Regjering

7 900 000

Stortinget og underliggende institusjoner

3041

Stortinget

01

Salgsinntekter

6 000 000

03

Leieinntekter

2 500 000

8 500 000

3051

Riksrevisjonen

01

Refusjon innland

1 500 000

02

Refusjon utland

1 500 000

3 000 000

Sum Stortinget og underliggende institusjoner

11 500 000

Finansdepartementet

4600

Finansdepartementet

02

Diverse refusjoner

500 000

85

Avkastning fra Finansmarkedsfondet

11 800 000

12 300 000

4605

Senter for statlig økonomistyring

01

Økonomitjenester

35 700 000

35 700 000

4610

Toll- og avgiftsetaten

01

Ekspedisjonsgebyr

6 200 000

02

Andre inntekter

2 400 000

03

Refunderte pante- og tinglysingsgebyr

2 000 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner

240 000 000

85

Overtredelsesgebyr - valutadeklarering

5 000 000

255 600 000

4618

Skatteetaten

01

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

50 000 000

02

Andre inntekter

30 000 000

05

Gebyr for utleggsforretninger

23 000 000

07

Gebyr for bindende forhåndsuttalelser

2 000 000

105 000 000

4620

Statistisk sentralbyrå

01

Salgsinntekter

300 000

02

Oppdragsinntekter

183 200 000

85

Tvangsmulkt

10 000 000

193 500 000

4634

Statens innkrevingssentral

02

Refusjoner

32 500 000

85

Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning

200 000 000

86

Bøter, inndragninger

1 200 000 000

87

Trafikantsanksjoner

65 000 000

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret

200 000 000

1 697 500 000

4638

Salg av klimakvoter

01

Salgsinntekter

825 000 000

825 000 000

Sum Finansdepartementet

3 124 600 000

Ymse inntekter

5341

Avdrag på utestående fordringer

95

Avdrag på lån til Jugoslavia

200 000

200 000

Sum Ymse inntekter

200 000

Skatter og avgifter

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Kredittilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

286 900 000

286 900 000

Sum Skatter og avgifter

286 900 000

Renter og utbytte mv.

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank

1 517 600 000

81

Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta

1 000 000

82

Av innenlandske verdipapirer

1 277 400 000

83

Av alminnelige fordringer

80 000 000

84

Av driftskreditt til statsbedrifter

227 200 000

85

Renteinntekter fra bytteavtaler mv.

7 165 000 000

89

Garantiprovisjon

70 000 000

10 338 200 000

Sum Renter og utbytte mv.

10 338 200 000

Sum departementets inntekter

13 769 300 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2010 kan:

 1. overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 1600 post 01

  kap. 4600 post 02

  kap. 1605 post 01

  kap. 4605 post 01

  kap. 1610 post 01

  kap. 4610 post 01

  kap. 1618 post 01

  kap. 4618 post 02

  kap. 1634 post 01

  kap. 4634 post 02

 2. overskride bevilgningen til oppdragsvirksomhet på kap. 1620 Statistisk sentralbyrå, post 21 Spesielle driftsutgifter, med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på kap. 4620 Statistisk sentralbyrå, post 02 Oppdragsinntekter. Ubrukte merinntekter kan regnes med ved utregning av overførbart beløp på posten.

III

Fullmakter til overskridelse

Stortinget samtykker i at:

 1. Statsministerens kontor i 2010 kan overskride bevilgningen på kap. 21 Statsrådet, post 01 Driftsutgifter, for å iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for regjeringen.

 2. Finansdepartementet i 2010 kan overskride bevilgningen på kap. 1638 Kjøp av klimakvoter, post 01 Driftsutgifter, til dekning av honorarer, transaksjonskostnader og utgifter til faglig bistand i forbindelse med salg av klimakvoter.

 3. Finansdepartementet i 2010 kan overskride bevilgningen på kap. 1638 Kjøp av klimakvoter, post 21 Kvotekjøp, generell ordning, med et beløp som tilsvarer inntekter fra salg av klimakvoter som er regnskapsført på kap. 4638 Salg av klimakvoter, post 02 Salg av innkjøpte kvoter.

IV

Inntektsføring av renter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i statsregnskapet for 2010 uten bevilgning kan inntektsføre renteinntekter mv. fra Statens finansfond under kap. 5605 Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer, post 87 Renteinntekter mv. fra Statens finansfond.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

V

Kjøp av klimagasskvoter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2010 kan inngå avtaler om kjøp av klimagasskvoter ved bruk av Kyoto-mekanismene for inntil 3 700 mill. kroner utover gitt bevilgning under kap. 1638 Kjøp av klimakvoter, post 21 Kvotekjøp, generell ordning.

VI

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2010 kan gjennomføre de investeringsprosjektene som er omtalt i Prop. 1 S (2009-2010) under kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, og kap. 1618 Skatteetaten, post 22 Større IT-prosjekter, innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.

VII

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2010 kan gi garantier for:

 1. grunnkapitalen til Den nordiske investeringsbank innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar som ikke må overstige 715 959 651 euro.

 2. lån fra Den nordiske investeringsbank vedrørende ordningen med prosjektinvesteringslån innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt garantiansvar som ikke må overstige 340 991 000 euro.

 3. miljølån gjennom Den nordiske investeringsbank innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt garantiansvar som ikke må overstige 63 500 000 euro.

VIII

Fullmakt til fortsatt bobehandling

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet for 2010 kan bestemme at det under ordningen med oppfølging av statens krav i konkursbo pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 18,2 mill. kroner. Utbetalinger dekkes av bevilgningene under kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten, post 01 Driftsutgifter, og kap. 1618 Skatteetaten, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Andre fullmakter

IX

Fullmakt til å korrigere uoppklarte differanser og feilposteringer i tidligere års statsregnskap

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2010 i enkeltsaker kan korrigere uoppklarte differanser i regnskapene og feilposteringer i statsregnskapet som gjelder tidligere års regnskaper, ved postering over konto for forskyvninger i balansen i statsregnskapet i det inneværende års regnskap. Fullmakten gjelder inntil 1 mill. kroner.