Prop. 1 S HOD (2011-2012)

FOR BUDSJETTÅRET 2012 — Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3703–3751, 5572 og 5631

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Helse- og omsorgsdepartementet

tilrår:

  1. I Prop. 1 S om statsbudsjettet for år 2012 føres opp de summene som er nevnt i et framlagt forslag:

Sum utgifter under kap. 700–783 og 2711–2790

Kr

139 183 168 000

Sum inntekter under kap. 3703–3751, 5572 og 5631

Kr

2 042 204 000

Til dokumentets forside