Prop. 1 S HOD (2011-2012)

FOR BUDSJETTÅRET 2012 — Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3703–3751, 5572 og 5631

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om bevilgning for budsjettåret 2012, kapitlene 700–783 og 2711–2790, 3703–3751, 5572 og 5631

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Helse- og omsorgsdepartementet mv.

700

Helse- og omsorgsdepartementet

01

Driftsutgifter

182 139 000

182 139 000

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

34 047 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

3 310 000

37 357 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

55 729 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 60

14 309 000

70 038 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet mv.

289 534 000

Folkehelse

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

01

Driftsutgifter

569 200 000

21

Spesielle driftsutgifter

536 096 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

18 003 000

1 123 299 000

711

Ernæring og mattrygghet

01

Driftsutgifter

19 637 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

11 446 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

1 040 000

74

Skolefrukt, kan overføres

18 378 000

50 501 000

712

Bioteknologinemnda

01

Driftsutgifter

8 452 000

8 452 000

715

Statens strålevern

01

Driftsutgifter

74 679 000

21

Spesielle driftsutgifter

42 850 000

117 529 000

716

Statens institutt for rusmiddelforskning

01

Driftsutgifter

38 573 000

38 573 000

718

Rusmiddelforebygging

21

Spesielle driftsutgifter

97 113 000

63

Rusmiddeltiltak, kan overføres

15 462 000

70

Andre tilskudd, kan overføres

101 908 000

214 483 000

719

Annet folkehelsearbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

82 098 000

60

Kommunetilskudd, kan overføres

5 677 000

70

Smittevern mv., kan overføres

15 487 000

73

Fysisk aktivitet, kan overføres

33 470 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

7 839 000

144 571 000

Sum Folkehelse

1 697 408 000

Helseforvaltning

720

Helsedirektoratet

01

Driftsutgifter

878 633 000

21

Spesielle driftsutgifter

140 603 000

22

Elektroniske resepter, kan overføres

48 193 000

70

Refusjon helsehjelp i utlandet

8 248 000

1 075 677 000

721

Statens helsetilsyn

01

Driftsutgifter

89 122 000

21

Spesielle driftsutgifter

6 186 000

95 308 000

722

Norsk pasientskadeerstatning

01

Driftsutgifter

131 668 000

70

Advokatutgifter

31 853 000

71

Særskilte tilskudd

1 855 000

165 376 000

723

Pasientskadenemnda

01

Driftsutgifter

43 552 000

43 552 000

724

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

01

Driftsutgifter

34 569 000

34 569 000

725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

01

Driftsutgifter

137 338 000

137 338 000

726

Statens helsepersonellnemnd

01

Driftsutgifter

8 025 000

8 025 000

728

Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

01

Driftsutgifter

3 098 000

3 098 000

729

Pasient- og brukerombud

01

Driftsutgifter

56 915 000

56 915 000

Sum Helseforvaltning

1 619 858 000

Spesialisthelsetjenester

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 607 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 72, 73, 74 og 75

410 608 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

44 296 293 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

15 522 238 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

11 766 085 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

10 417 141 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

15 657 084 000

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning

2 843 994 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

933 642 000

79

Raskere tilbake, kan overføres

514 013 000

82

Investeringslån, kan overføres

2 050 000 000

83

Opptrekksrenter for lån fom. 2008, overslagsbevilgning

51 000 000

86

Driftskreditter

1 730 000 000

91

Opptrekksrenter for lån tom. 2007, overslagsbevilgning

9 000 000

106 209 705 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

18 711 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

109 957 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres

30 442 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

16 565 000

175 675 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

01

Driftsutgifter Kontrollkommisjonene

37 811 000

21

Spesielle driftsutgifter

9 485 000

70

Tvungent psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket

2 255 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

69 582 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

46 454 000

165 587 000

Sum Spesialisthelsetjenester

106 550 967 000

Legemidler

750

Statens legemiddelverk

01

Driftsutgifter

220 659 000

220 659 000

751

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 926 000

70

Tilskudd

60 990 000

72 916 000

Sum Legemidler

293 575 000

Helse- og omsorgstjenester i kommunene

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

143 461 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

193 425 000

61

Vertskommuner

958 903 000

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres

150 000 000

66

Brukerstyrt personlig assistanse

87 334 000

67

Utviklingstiltak

136 712 000

71

Frivillig arbeid mv.

30 247 000

72

Landsbystiftelsen

65 613 000

73

Særlige omsorgsbehov

20 387 000

75

Andre kompetansetiltak

9 557 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

13 391 000

1 809 030 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

30 979 000

50

Samisk helse

13 200 000

60

Forebyggende helsetjenester

26 381 000

61

Fengselshelsetjeneste

126 800 000

62

Øyeblikkelig hjelp, kan overføres, kan nyttes under kap. 732, post 70 og 76

131 000 000

63

Allmennlegetjenester

67 000 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

28 903 000

71

Frivillig arbeid mv.

6 054 000

73

Forebygging uønskede svangerskap og abort, kan overføres

25 823 000

74

Stiftelsen Amathea

15 361 000

471 501 000

763

Rustiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

61 287 000

61

Kommunalt rusarbeid, kan overføres

419 602 000

71

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

170 521 000

72

Kompetansesentra mv.

88 371 000

739 781 000

764

Psykisk helse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

85 061 000

60

Psykisk helsearbeid, kan overføres

205 600 000

72

Utviklingstiltak, kan overføres

368 594 000

73

Vold og traumatisk stress, kan overføres

112 906 000

772 161 000

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

31 866 000

70

Utredningsvirksomhet mv., kan nyttes under post 21

4 464 000

36 330 000

Sum Helse- og omsorgstjenester i kommunene

3 828 803 000

Tannhelse

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

13 237 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

115 981 000

129 218 000

Sum Tannhelse

129 218 000

Kunnskap og kompetanse

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

284 141 000

284 141 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

63 619 000

70

Norsk Helsenett SF

40 394 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

48 669 000

152 682 000

782

Helseregistre

21

Spesielle driftsutgifter

16 485 000

70

Tilskudd

33 676 000

50 161 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

26 787 000

61

Turnustjeneste

125 134 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

28 763 000

180 684 000

Sum Kunnskap og kompetanse

667 668 000

Spesialisthelsetjenester mv.

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

1 470 000 000

71

Psykologhjelp

212 000 000

72

Tannlegehjelp

1 618 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

430 000 000

3 730 000 000

Sum Spesialisthelsetjenester mv.

3 730 000 000

Legehjelp, legemidler mv.

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

8 196 000 000

71

Legeerklæringer

11 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

1 595 000 000

9 802 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1

4 164 600 000

71

Egenandelstak 2

185 000 000

4 349 600 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

265 000 000

70

Allmennlegehjelp

3 664 100 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62

1 755 000 000

72

Jordmorhjelp

45 600 000

73

Kiropraktorbehandling

126 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

89 000 000

5 944 700 000

2756

Helsehjelp i utlandet

70

Helsehjelp i utlandet

50 000 000

50 000 000

Sum Legehjelp, legemidler mv.

20 146 300 000

Andre helsetiltak

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

229 837 000

229 837 000

Sum Andre helsetiltak

229 837 000

Sum departementets utgifter

139 183 168 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Diverse inntekter

3703

Internasjonalt samarbeid

03

Refusjon fra Utenriksdepartementet

2 619 000

2 619 000

3710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

02

Diverse inntekter

185 895 000

03

Vaksinesalg

99 300 000

285 195 000

3711

Mattrygghet og ernæring

02

Diverse inntekter

200 000

200 000

3715

Statens strålevern

02

Diverse inntekter

39 749 000

04

Gebyrinntekter

4 196 000

05

Oppdragsinntekter

5 352 000

49 297 000

3716

Statens institutt for rusmiddelforskning

02

Diverse inntekter

3 318 000

3 318 000

3718

Rusmiddelforebygging

04

Gebyrinntekter

1 599 000

1 599 000

3720

Helsedirektoratet

02

Diverse inntekter

2 559 000

03

Refusjon helsehjelp i utlandet

8 248 000

04

Gebyrinntekter

3 031 000

13 838 000

3722

Norsk pasientskadeerstatning

02

Diverse inntekter

1 240 000

50

Premie fra private

17 900 000

19 140 000

3723

Pasientskadenemnda

50

Premie fra private

500 000

500 000

3724

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

04

Gebyrinntekter

25 692 000

25 692 000

3725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

02

Diverse inntekter

132 000

132 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån

481 000 000

85

Avdrag på investeringslån fom. 2008

151 000 000

90

Avdrag på investeringslån tom. 2007

677 000 000

1 309 000 000

3750

Statens legemiddelverk

02

Diverse inntekter

2 101 000

04

Registreringsgebyr

124 510 000

06

Refusjonsgebyr

2 646 000

129 257 000

3751

Legemiddeltiltak

03

Tilbakebetaling av lån

187 000

187 000

Sum Diverse inntekter

1 839 774 000

Skatter og avgifter

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddelomsetningsavgift

66 025 000

71

Vinmonopolavgift

23 300 000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

4 381 000

73

Legemiddelkontrollavgift

69 322 000

163 028 000

Sum Skatter og avgifter

163 028 000

Renter og utbytte

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

39 200 000

86

Utbytte

2 000

39 202 000

Sum Renter og utbytte

39 202 000

Sum departementets inntekter

2 042 204 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2012 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 700, post 01

kap. 3700, post 02

kap. 703, postene 21, 60 og 70

kap. 3703, post 03

kap. 710, post 01

kap. 3710, post 02

kap. 710, post 21

kap. 3710, postene 02 og 03

kap. 715, postene 01 og 21

kap. 3715, postene 02, 04 og 05

kap. 716, post 01

kap. 3716, post 02

kap. 720, postene 01 og 21

kap. 3720, postene 02 og 04

kap. 720, post 70

kap. 3720, post 03

kap. 721, post 01

kap. 3721, postene 02 og 04

kap. 722, post 01

kap. 3722, postene 02 og 50

kap. 723, post 01

kap. 3723, post 50

kap. 724, post 01

kap. 3724, post 04

kap. 725, post 01

kap. 3725, post 02

kap. 750, post 01

kap. 3750, post 02

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser ut over gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2012 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

21

Spesielle driftsutgifter

180 mill. kroner

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2012 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

761

Omsorgstjeneste

79

Andre tilskudd

1 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

  1. Helse- og omsorgsdepartementet i 2012 kan gi regionale helseforetak inntil 10,362 mrd. kroner i driftskreditt.

  2. investeringslån og driftskredittrammen til regionale helseforetak aktiveres i statens kapitalregnskap.

  3. det av avgiftspliktig omsetning for legemiddelgrossister i 2012 skal betales avgift svarende til 0,55 pst.

  4. statens andel i 2012 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 50 pst. av resultatet i 2011 før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.

Til dokumentets forside