Prop. 1 S (2012–2013)

FOR BUDSJETTÅRET 2013 — Utgiftskapitler: 1000–1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000–4070, 5575 og 5610

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Fiskeri- og kystdepartementet føres det i Prop. 1 S (2012-2013) statsbudsjettet for budsjettåret 2013 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 1000–1070, 2415, 2540, 4000–4070, 5575 og 5610

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Administrasjon

1000

Fiskeri- og kystdepartementet

01

Driftsutgifter

128 540 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

39 200 000

71

Tilskudd til kystkultur, kan overføres

9 500 000

177 240 000

1001

Deltakelse i internasjonale organisasjoner

70

Tilskudd, kan overføres

10 580 000

10 580 000

Sum Administrasjon

187 820 000

Forskning og innovasjon

1020

Havforskningsinstituttet

01

Driftsutgifter

343 760 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

365 650 000

70

Erstatningsutbetaling

6 000 000

715 410 000

1021

Drift av forskningsfartøyene

01

Driftsutgifter

130 350 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

74 150 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

75 000 000

279 500 000

1022

NIFES

01

Driftsutgifter

61 910 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

88 720 000

150 630 000

1023

Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU

50

Tilskudd Norges forskningsråd

207 200 000

51

Tilskudd Veterinærinstituttet

43 600 000

52

Basisbevilgning forskningsinstutter

122 600 000

70

Tilskudd til sjømat- og rekrutteringstiltak, kan overføres

10 000 000

71

Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres

5 700 000

72

Tilskudd Nofima, kan overføres

77 870 000

74

Tilskudd marin bioteknologi mv., kan overføres

32 800 000

75

Tilskudd Akvariet i Bergen

3 730 000

503 500 000

2415

Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak

75

Marint verdiskapingsprogram, kan overføres

40 000 000

40 000 000

Sum Forskning og innovasjon

1 689 040 000

Fiskeri- og havbruksforvaltning

1030

Fiskeridirektoratet

01

Driftsutgifter

369 000 000

21

Spesielle driftsutgifter

5 100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 700 000

375 800 000

1050

Diverse fiskeriformål

71

Sosiale tiltak, kan overføres

2 000 000

72

Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere

14 150 000

74

Erstatninger, kan overføres

2 140 000

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres

50 000 000

79

Informasjon ressursforvaltning, kan overføres

900 000

69 190 000

Sum Fiskeri- og havbruksforvaltning

444 990 000

Kystforvaltning

1062

Kystverket

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45

1 632 530 000

21

Spesielle driftsutgifter

60 800 000

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres

497 910 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 01

190 550 000

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres

60 000 000

70

Tilskudd Redningsselskapet

56 200 000

2 497 990 000

1070

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

01

Driftsutgifter

44 187 000

44 187 000

Sum Kystforvaltning

2 542 177 000

Arbeidsliv

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

65 000 000

65 000 000

Sum Arbeidsliv

65 000 000

Sum departementets utgifter

4 929 027 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Administrasjon

4000

Fiskeri- og kystdepartementet

01

Refusjoner

10 000

10 000

Sum Administrasjon

10 000

Forskning og innovasjon

4020

Havforskningsinstituttet

03

Oppdragsinntekter

365 650 000

365 650 000

4021

Drift av forskningsfartøyene

01

Oppdragsinntekter

74 150 000

74 150 000

4022

NIFES

01

Oppdragsinntekter

88 720 000

88 720 000

4023

Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU

90

Tilbakebetaling lån fra Nofima

4 284 000

4 284 000

5610

Renter av lån til Nofima AS

80

Renter

1 034 000

1 034 000

Sum Forskning og innovasjon

533 838 000

Fiskeri- og havbruksforvaltning

4030

Fiskeridirektoratet

01

Refusjoner og diverse inntekter

105 000

04

Fangstinntekter Overvåkingsprogrammet

10 000

05

Saksbehandlingsgebyr

18 405 000

06

Forvaltningssanksjoner

900 000

22

Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning

5 110 000

24 530 000

Sum Fiskeri- og havbruksforvaltning

24 530 000

Kystforvaltning

4062

Kystverket

02

Andre inntekter

10 384 000

10 384 000

4070

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

07

Refusjoner og andre inntekter

5 037 000

5 037 000

5575

Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet

70

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur

29 618 000

71

Kontrollavgift fiskeflåten

6 000 000

73

Årsavgift Merkeregisteret

9 550 000

74

Sektoravgifter Kystverket

763 641 000

808 809 000

Sum Kystforvaltning

824 230 000

Sum departementets inntekter

1 382 608 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2013 kan:

1.

 

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 1000 post 21

kap. 4000 post 04

kap. 1020 post 21

kap. 4020 post 03

kap. 1021 post 21

kap. 4021 post 01

kap. 1022 post 21

kap. 4022 post 01

kap. 1030 post 21

kap. 4030 post 22

kap. 1062 postene 01 og 45

kap. 4062 post 02 og kap. 5575 post 74

kap. 1070 post 01

kap. 4070 post 07

  • 2. nytte inntil 10 mill. kroner av salgsinntekter fra salg av ikke næringsaktive fiskerihavner under kap. 4062, post 02, til følgende formål under kap. 1062, post 30:

    1. dekning av salgsomkostninger forbundet med salget

    2. oppgradering og vedlikehold av fiskerihavner under kap. 1062, post 30.

III

Fullmakt til overskridelser

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2013 kan overskride bevilgningen under kap. 1062 Kystverket, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 70 mill. kroner per aksjon dersom det er nødvendig å sette i verk tiltak mot akutt forurensning uten opphold og før Kongen kan gi slikt samtykke.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

IV

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2013 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1062

Kystverket

30

Nyanlegg og større vedlikehold

588,4 mill. kroner

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

3,0 mill. kroner

V

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2013 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1062

Kystverket

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg

20 mill. kroner

VI

Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2013 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å reetablere en garantiavtale med Norges Råfisklag i 2013, på følgende vilkår:

  1. Samlet ramme for garantiavtalen kan være på inntil 320 mill. kroner, hvorav Innovasjon Norge kan forplikte for inntil 240 mill. kroner.

  2. Tapsavsetning skal være en tredjedel av Innovasjon Norges andel av garantiavtalen, og dekkes innenfor tidligere bevilget tapsavsetning.

  3. Ubenyttede tapsavsetninger innbetales til statskassen etter utløpet av den utvidede avtaleperioden 31. desember 2013.

VII

Fullmakt til overskridelse mot etterfølgende inntekter

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2013 kan overskride bevilgningen under kap. 1020, post 21, kap. 1021, post 21 og kap. 1022, post 21 i forbindelse med gjennomføringen av bestemte oppdragsprosjekter, mot tilsvarende kontraktsfestede innbetalinger til disse prosjektene i 2014 under henholdsvis kap. 4020, post 03, kap. 4021, post 01 og kap. 4022, post 01. Ved beregning av beløp som kan overføres til 2014 under de nevnte utgiftsbevilgninger, skal regnes med alle ubrukte merinntekter og mindreinntekter, samt eventuell inndekning av foregående års overskridelse på posten.

Til dokumentets forside