Prop. 1 S (2012–2013)

FOR BUDSJETTÅRET 2013 — Utgiftskapitler: 1000–1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000–4070, 5575 og 5610

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Fiskeri- og kystdepartementet

tilrår:

I Prop. 1 S (2012–2013) om statsbudsjettet for 2013 føres opp de forslag til vedtak som er nevnt i et framlagt forslag.

Til dokumentets forside