Prop. 119 L (2011–2012)

Endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.)

Til innhaldsliste

Tilråing

Kommunal- og regionaldepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.).

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfestar:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.) i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida av dokumentet