Prop. 152 L (2011–2012)

Lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova)

Til innhaldsliste

7 Økonomiske og administrative konsekvensar

Gjennomføringa av forordning (EU) nr. 492/2011 i Noreg har ikkje økonomiske eller administrative konsekvensar for det offentlege.