Prop. 152 L (2011–2012)

Lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova)

Til innhaldsliste

2 Bakgrunn for lovforslaget

Forordning (EU) nr. 492/2011 av 5. april 2011 om fri rørsle for arbeidstakarar i medlemslanda vart innlemma i EØS-avtalen 30. mars 2012. Forordninga erstattar forordning (EØF) nr. 1612/68 om rett til fri rørsle av arbeidskraft innan EU.

Forordninga gjeld i EU-landa frå 16. juni 2011.