Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 19 S (2011–2012)

Endringar i statsbudsjettet 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2011 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

60

Integreringstilskot, kan overførast, blir redusert med

16 171 000

frå kr 4 248 347 000 til kr 4 232 176 000

61

Særskilt tilskot ved busetjing av einslege mindreårige flyktningar, overslagsløyving, blir auka med

4 901 000

frå kr 298 344 000 til kr 303 245 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

22

Norskprøver for vaksne innvandrarar, blir redusert med

2 903 000

frå kr 14 898 000 til kr 11 995 000

60

Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar, blir auka med

8 579 000

frå kr 1 577 421 000 til kr 1 586 000 000

840

Krisetiltak

61

Tilskot til incest- og valdtektssenter, overslagsløyving, blir auka med

3 200 000

frå kr 63 659 000 til kr 66 859 000

70

Tilskot til valdsførebyggjande tiltak mv., kan nyttast under kap. 858 post 01, blir redusert med

3 000 000

frå kr 29 794 000 til kr 26 794 000

841

Samliv og konfliktløysing

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjersle, overslagsløyving, blir redusert med

950 000

frå kr 13 832 000 til kr 12 882 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskot, overslagsløyving, blir redusert med

15 000 000

frå kr 1 355 000 000 til kr 1 340 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskot, overslagsløyving, blir redusert med

50 000 000

frå kr 14 920 000 000 til kr 14 870 000 000

846

Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 50, blir auka med

1 030 000

frå kr 25 967 000 til kr 26 997 000

79

Tilskot til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan overførast, blir redusert med

1 030 000

frå kr 7 965 000 til kr 6 935 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knytte til einslege mindreårige asylsøkjarar og flyktningar, overslagsløyving, blir auka med

242 600 000

frå kr 457 400 000 til kr 700 000 000

855

Statleg forvalting av barnevernet

22

Kjøp av private barnevernstenester, kan nyttast under post 01, blir auka med

110 000 000

frå kr 1 564 330 000 til kr 1 674 330 000

45

Større nyanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, blir redusert med

35 000 000

frå kr 66 427 000 til kr 31 427 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

22

Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskassar, blir auka med

15 000 000

frå kr 30 102 000 til kr 45 102 000

2530

Foreldrepengar

70

Foreldrepengar ved fødsel, overslagsløyving, blir auka med

510 000 000

frå kr 14 390 000 000 til kr 14 900 000 000

71

Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsløyving, blir redusert med

45 000 000

frå kr 405 000 000 til kr 360 000 000

72

Feriepengar av foreldrepengar, overslagsløyving, blir redusert med

13 000 000

frå kr 410 000 000 til kr 397 000 000

73

Foreldrepengar ved adopsjon, overslagsløyving, blir redusert med

5 000 000

frå kr 105 000 000 til kr 100 000 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

01

Integreringstilskot for overføringsflyktningar, ODA-godkjende utgifter, blir redusert med

13 976 000

frå kr 99 986 000 til kr 86 010 000

02

Særskilt tilskot ved busetjing av einslege mindreårige flyktningar, ODA-godkjende utgifter, blir redusert med

18 580 000

frå kr 25 659 000 til kr 7 079 000

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

01

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjende utgifter, blir redusert med

12 941 000

frå kr 113 595 000 til kr 100 654 000

3855

Statleg forvalting av barnevernet

01

Diverse inntekter, blir redusert med

8 000 000

frå kr 26 670 000 til kr 18 670 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter, blir redusert med

27 972 000

frå kr 206 830 000 til kr 178 858 000

Til toppen
Til forsida av dokumentet