Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 27 S (2012–2013)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 163/2011 av 19. desember 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 216/2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA)

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 163/2011 av 19. desember 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt ”avtalen”, særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

 • 1) Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 152/2011 av 2. desember 20111.

 • 2) Hovedmålet med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF2, er å fastsette og opprettholde et ensartet høyt sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Unionen.

 • 3) Det europeiske flysikkerhetsbyrås virksomhet kan ha innvirkning på sikkerhetsnivået for sivil luftfart innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

 • 4) Forordning (EF) nr. 216/2008 skal derfor innlemmes i avtalen slik at EFTA-statene kan delta fullt ut i Det europeiske flysikkerhetsbyrå.

 • 5) Forordning (EF) nr. 216/2008 opphever europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1592/20003, som er innlemmet i avtalen og som følgelig skal oppheves i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

Vedlegg XIII til avtalen endres som fastsatt i vedlegget til denne beslutning.

Artikkel 2

Teksten til forordning (EF) nr. 216/2008 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 20. desember 2011, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 14.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 19. desember 2011.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

Erklæring fra EFTA-statene i forbindelse med EØS-komiteens beslutning nr. 163/2011 om innlemming i avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF

”Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 omhandler blant annet myndigheten til å ilegge bøter og tvangsmulkter innenfor flysikkerhet. Innlemmingen av denne forordning berører ikke fastsatte løsninger med hensyn til framtidige rettsakter som gir myndighet til å ilegge sanksjoner.”

Vedlegg

til EØS-komiteens beslutning nr. 163/2011

I avtalens vedlegg XIII gjøres følgende endringer:

 • 1. I nr. 66a (rådsforordning (EØF) nr. 3922/91) og 66r (europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/36/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

  • ”– 32008 R 0216: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 (EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1).”

 • 2. I nr. 68a (rådsdirektiv 91/670/EØF) tilføyes følgende:

  ”, som endret ved:

  • 32008 R 0216: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 (EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1).”

 • 3. Nummer 66n (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1592/2002 skal lyde:

  32008 R 0216: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1).

  Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

  • a) Med mindre annet er fastsatt under og uten at det berører bestemmelsene i avtalens protokoll 1, skal betegnelsen ”medlemsstat(er)” i tillegg til betydningen i forordningen også omfatte EFTA-statene. Protokoll 1 nr. 11 får anvendelse.

  • b) Med hensyn til EFTA-statene skal byrået når dette er hensiktsmessig og på egnet måte bistå EFTAs overvåkingsorgan eller Den faste komité, avhengig av omstendighetene, i utførelsen av deres respektive oppgaver. Byrået og EFTAs overvåkingsorgan eller Den faste komité, avhengig av omstendighetene, skal samarbeide og utveksle opplysninger når dette er hensiktsmessig og på egnet måte.

  • c) Ingen bestemmelser i denne forordning skal tolkes slik at de overfører til byrået myndighet til å opptre på vegne av EFTA-statene i henhold til internasjonale avtaler for andre formål enn å bistå med å oppfylle EFTA-statenes forpliktelser i henhold til slike avtaler.

  • d) I artikkel 12 gjøres følgende endringer:

   • i) I nummer 1 tilføyes ”eller en EFTA-stat” etter ”Fellesskapet”.

   • ii) Nummer 2 skal lyde:

    ”Når Unionen forhandler med en tredjestat for å inngå en avtale, forutsatt at en medlemsstat eller byrået kan utstede sertifikater på grunnlag av sertifiseringer utstedt av luftfartsmyndighetene i vedkommende tredjestat, skal det søke å oppnå for EFTA-statene tilbud om en liknende avtale med vedkommende tredjestat. EFTA-statene skal på sin side søke å inngå med tredjestater avtaler som tilsvarer Fellesskapets avtaler.”

  • e) I artikkel 14 nr. 7 tilføyes følgende ledd:

   ”Med forbehold for EØS-avtalens protokoll 1 nr. 4 bokstav d) skal Kommisjonen, når Kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan utveksler opplysninger om en beslutning som er truffet i henhold til dette nummer, oversende de opplysninger den mottar fra EFTAs overvåkingsorgan til EU-medlemsstatene, og EFTAs overvåkingsorgan skal oversende de opplysninger det mottar fra Kommisjonen til EFTA-statene.”

  • f) I artikkel 15 skal nytt nr. 5 lyde:

   • ”5. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om allmennhetens adgang til Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens dokumenter, skal ved anvendelsen av denne forordning gjelde for alle byråets dokumenter som også angår EFTA-statene.”

  • g) I artikkel 17 nr. 2 bokstav b) tilføyes følgende:

   ”Byrået skal også bistå EFTAs overvåkingsorgan og gi det den samme støtte, der slike tiltak og oppgaver faller under Overvåkingsorganets myndighetsområde i henhold til avtalen.”

  • h) I artikkel 17 nr. 2 bokstav e) tilføyes følgende:

   ”innenfor sitt ansvarsområde ivareta de funksjoner og de oppgaver som er pålagt avtalepartene i henhold til gjeldende internasjonale konvensjoner, særlig Chicago-konvensjonen. De nasjonale luftfartsmyndigheter i EFTA-statene skal utøve slik virksomhet og utføre slike oppgaver bare som fastsatt i denne forordning.”

  • i) I artikkel 20 skal første punktum lyde:

   ”Når det gjelder produkter, deler og utstyr nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) og b) skal byrået, der det er aktuelt, og i henhold til spesifikasjonene i Chicago-konvensjonen eller dens vedlegg, utøve konstruksjons-, produksjons- eller registreringsstatens funksjoner og oppgaver når disse gjelder godkjenning av konstruksjon. De nasjonale luftfartsmyndigheter i EFTA-statene skal utøve slik virksomhet og utføre slike oppgaver bare i den grad de er pålagt det i henhold til denne artikkel.”

  • j) I artikkel 24 gjøres følgende endringer:

   • i) I nr. 1 tilføyes følgende:

    ”Byrået skal avlegge rapport til EFTAs overvåkingsorgan om standardiseringsinspeksjoner i en EFTA-stat.”

   • ii) I nr. 4 tilføyes følgende:

    ”Når det gjelder EFTA-statene skal byrået rådspørres av EFTAs overvåkingsorgan.”

  • k) I artikkel 25 nr. 1 tilføyes følgende:

   ”Myndigheten til å pålegge personer og foretak som byrået har utstedt sertifikat til, bøter og tvangsmulkter, skal i tilfelle disse personene eller foretakene er etablert i en EFTA-stat, tillegges EFTAs overvåkingsorgan.”

  • l) I artikkel 25 nr. 4 når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ”De europeiske felleskaps domstol” erstattes med ”EFTA-domstolen”, og ordet ”Kommisjonen” skal erstattes med ”EFTAs overvåkingsorgan”.

  • m) I artikkel 29 skal nytt nr. 4 lyde:

   • ”4. Som et unntak fra artikkel 12 nr. 2 bokstav a) i Tilsettingsvilkår for andre tjenestemenn ved De europeiske fellesskap, kan statsborgere i EFTA-stater som nyter fulle borgerrettigheter, tilsettes på kontrakt av byråets daglige leder.”

  • n) I artikkel 30 tilføyes følgende:

   ”EFTA-statene skal innrømme byrået og dets ansatte privilegier og immunitet som tilsvarer dem som er fastsatt i protokollen om De europeiske fellesskaps privilegier og immunitet samt gjeldende regler vedtatt i henhold til protokollen.”

  • o) I artikkel 32 nr. 1 etter ordene ”Fellesskapets offisielle språk” tilføyes følgende:

   ”, og på islandsk og norsk:”

  • p) Etter artikkel 33 nr. 2 bokstav c) skal nytt punkt ca) lyde:

   • ”ca) Årsberetningen og byråets arbeidsprogram i henhold til henholdsvis bokstav b) og c) skal oversendes EFTAs overvåkingsorgan.”

  • q) I artikkel 34 skal nytt nr. 4 lyde:

   • ”4. EFTA-statene skal delta fullt ut i byråets styre, og der ha de samme rettigheter og plikter som EU-medlemsstater, med unntak av stemmerett.”

  • r) I artikkel 41 skal nytt nr. 6 lyde:

   • ”6. Statsborgere i EFTA-statene skal kunne velges som medlemmer av klageinstansen, også som leder. Når Kommisjonen utarbeider listen over personer nevnt i nr. 3, skal den også vurdere egnede statsborgere fra EFTA-statene.”

  • s) I artikkel 54 tilføyes følgende på slutten av nr. 1:

   ”Med hensyn til EFTA-statene skal byrået bistå EFTAs overvåkingsorgan i utførelsen av ovennevnte oppgaver.”

  • t) I artikkel 58 nr. 3 tilføyes følgende ord etter ordene ”traktatens artikkel 314”:

   ”, eller på islandsk eller norsk”.

  • u) I artikkel 59 skal nytt nr. 12 lyde:

   • ”12. EFTA-statene skal delta i Fellesskapets økonomiske bidrag nevnt i nr. 1 bokstav a). For dette formål skal framgangsmåten fastsatt i avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a) og protokoll 32 få tilsvarende anvendelse.”

  • v) I artikkel 65 skal nye nummer 8 og 9 lyde:

   • ”8. EFTA-statene skal delta fullt ut i komiteen nedsatt i henhold til nr. 1, og der ha de samme rettigheter og plikter som EU-medlemsstater, med unntak av stemmerett.

   • 9. Når Rådet kan gjøre vedtak i en aktuell sak fordi det ikke foreligger en avtale mellom Kommisjonen og komiteen, kan EFTA-statene bringe saken inn for EØS-komiteen i samsvar med avtalens artikkel 5.”

  • w) Der det er aktuelt og så sant ikke annet er fastsatt, skal ovenstående tilpasning få tilsvarende anvendelse for annet unionsregelverk, som gir byrået myndighet og som er innlemmet i avtalen.”

Fotnoter

1.

EUT L 76 av 15.3.2012, s. 36, og EØS-tillegget til EUT nr. 15 av 15.3.2012, s. 41

2.

EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1.

3.

EUT L 240 av 7.9.2002, s. 1.

4.

Forfatningsrettslige krav angitt.