Forsiden

Prop. 27 S (2012–2013)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 163/2011 av 19. desember 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 216/2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 163/2011 av 19. desember 2011 ble vedlegg XIII (Transport) til EØS-avtalen endret for å innlemme europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF.

EØS-komiteens beslutning innebærer bl.a. at Norge forplikter seg til å følge EUs regelverk på flere områder innenfor flysikkerhet enn det som følger av dagens regler, og at myndighetsområdet til det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) utvides tilsvarende. De nye flysikkerhetsområdene som innlemmes i EØS-avtalen, er sertifisering av personell og organisasjoner involvert i luftfartsoperasjoner, selve luftfartsoperasjonene og tredjelandsoperatører. I tillegg åpnes det for at EFTAs overvåkingsorgan (ESA), etter anmodning fra EASA, kan ilegge overtredelsesgebyr og tvangsmulkt når innehaveren av et sertifikat utstedt av EASA ikke etterlever de regelbestemte vilkårene for dette sertifikatet.

Gjennomføring av EØS-komiteens beslutning krever lovendring. Gjennomføringen får videre økonomiske konsekvenser i form av økte finansielle bidrag til EASA samt behov for økt ressursbruk for at nasjonale myndigheter kan ivareta de funksjoner som forordning 216/2008 hjemler. EØS-komiteens beslutning anses også å være av særlig viktighet fordi den gir EFTAs overvåkingsorgan bøteleggingskompetanse samt innebærer en viss overføring av sertifiseringsmyndighet til EASA. Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning er derfor nødvendig etter Grunnloven § 26 annet ledd.

EØS-komiteens beslutning og forordning (EF) nr. 216/2008 i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.