Prop. 27 S (2012–2013)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 163/2011 av 19. desember 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 216/2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA)

Til innholdsfortegnelse

6 Gjennomføring i norsk rett

Forordning (EF) nr. 216/2008 gjør det nødvendig å endre luftfartsloven for å gi ESA myndighet til å ilegge økonomiske reaksjoner.

Samferdselsdepartementet la frem forslag til slik lovhjemmel i Prop. 83 L (2011-2012) Endringer i luftfartsloven, jf. lov nr. 63 av 10.8.2012.

Forordning (EF) nr. 1592/2002 og forordninger gitt i medhold av denne er gjennomført ved en hovedforskrift og flere detaljforskrifter. De øvrige delene av forordning (EF) nr. 216/2008, samt de forordingene som vil bli gitt i medhold av denne, vil bli gjennomført med hjemmel i den generelle bestemmelsen i luftfartsloven § 16-1 og i de særskilte hjemlene som finnes for hvert enkelt temaområde – særlig i lovens kapittel 4, 5, 6, 7 og 9.