Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 27 S (2012–2013)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 163/2011 av 19. desember 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 216/2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA)

Til innholdsfortegnelse

8 Oppsummering og tilråding

Utviklingen av et harmonisert europeisk regelverk for flysikkerhet og EASAs rolle på dette området bidrar til å øke flysikkerheten og skape like konkurransevilkår og mer effektive sertifiserings- og godkjenningsprosedyrer for aktørene i luftfarten i Europa.

I arbeidet med fremtidige gjennomføringsregler ser Samferdselsdepartementet det som viktig at Norge gjør det som er mulig for å begrense omfanget av nye oppgaver og dermed også omfanget av eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser for Norge. Samferdselsdepartementet vil også i etatsstyringen påse at Luftfartstilsynet gjennomfører oppgavene som følger av regelverket på en effektiv måte.

Vurderingen av de konstitusjonelle spørsmål en slik begrenset myndighetsoverføring reiser, har vist at man ikke kommer over den grense for myndighetsoverføring som ligger i Grunnloven § 93. Imidlertid er saken av særlig viktighet og nødvendiggjør senere budsjettvedtak. Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning er således nødvendig etter Grunnloven § 26 annet ledd.

Forutsetningen for det vedtaket regjeringen tilrår er at den suverenitetsavståelsen som her gjøres, ikke skaper noen presedens.

Samferdselsdepartementet tilrår at Norge godkjenner EØS-komiteens beslutninger nr. 163/2001 av 19. desember 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelsen av et europeisk byrå for flysikkerhet, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.