Prop. 62 S (2010–2011)

Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

I henhold til EØS-avtalens artikkel 19 skal Norge og EU med to års mellomrom gjennomgå vilkårene for handelen med basis landbruksvarer (melk, kjøtt, grønnsaker m.v.) med sikte på en gradvis liberalisering. Forhandlingene skal i henhold til artikkel 19 skje innenfor rammen av partenes respektive landbrukspolitikk, og videre reduksjoner av handelshindringer skal skje på gjensidig fordelaktig basis.

Norge og EU har tidligere inngått en avtale om økt handel med landbruksvarer i henhold til EØS-avtalens artikkel 19. Den artikkel 19-avtalen ble inngått med virkning fra 1. juli 2003, jf. St.prp. nr. 71 (2002-2003).

Regjeringen besluttet tidlig i 2008 å starte forhandlinger med EU om utvidet handel i henhold til bestemmelsene i artikkel 19. Regjeringen kom til at koblingen i Soria Moria-erklæringen om å avvente artikkel 19-forhandlinger på grunn av WTO-forhandlingene ikke lenger kunne gjelde, siden WTO-forhandlingene hadde dratt så lenge ut i tid. Etter to år med forhandlinger kom Norge og Kommisjonen til enighet om en avtale den 28. januar 2010. Avtalen er senere godkjent i EU ved kommisjonsbeslutning av 27. september 2010 og rådsbeslutning av 8. november 2010. Avtalen vil forelegges Europaparlamentet til godkjenning.

Artikkel 19-avtalen vil ikke iverksettes før tidligst i midten av 2011, dvs. inne i kalenderåret. Det legges til grunn at nye tollkvoter som følge av avtalen skal fordeles på pro rata-basis fra ikrafttredelsestidspunktet til 31. desember 2011.

Avtalen antas å være av særlig viktighet, slik at Stortingets samtykke til inngåelse av avtalen er nødvendig i medhold av Grl. § 26, annet ledd.

Avtalen er foreslått inngått ved brevveksling.

Avtalen i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykt vedlegg til proposisjonen.