Prop. 68 S (2010–2011)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/101/EF av 19. november 2008 om inkludering av luftfart i klimakvotesystemet (luftfartskvotedirektivet)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

EØS-komiteen forventes i løpet av februar 2011 å fatte beslutning om å innlemme i EØS-avtalen direktiv 2008/101/EF av 19. november 2008 om inkludering av luftfart i klimakvotesystemet (luftfartskvotedirektivet) i EØS-avtalens vedlegg XX (miljø). Luftfartskvotedirektivet endrer direktiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser (kvotedirektivet). Kvotedirektivet har til formål å redusere EUs utslipp av klimagasser på en kostnadseffektiv måte. Gjennom luftfartskvotedirektivet utvides EUs kvotesystem til også å omfatte utslipp av CO2 fra flygninger til og fra EUs flyplasser, inkludert innenriks flygninger og flygninger til og fra land utenfor EU.

Innlemmelse av direktivet om inkludering av luftfart i EUs kvotehandelssystem i EØS-avtalen nødvendiggjør endringer i klimakvoteloven. Stortingets samtykke til deltakelse i beslutningen i EØS-komiteen er derfor nødvendig, jf. Grunnloven § 26 annet ledd. For at Norge skal kunne ta del i kvotesystemet fra oppstarten i 2012, legges det opp til at Stortingets samtykke innhentes før det treffes beslutning i EØS-komiteen.

Utkast til beslutning i EØS-komiteen og direktiv 2008/101/EF i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.