Prop. 81 L (2010–2011)

Endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet legger med dette fram forslag om endringer i lov 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven), lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven), lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond og lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred.

Det sentrale formål med endringsforslagene er å legge bedre til rette for at behovene religiøse og livssynsmessige minoriteter har i forbindelse med gravlegging, kan ivaretas. Disse spørsmålene ble reist under behandlingen av St.meld. nr. 17 (2007–2008) Staten og Den norske kirke vedrørende den framtidige organisering av forholdet mellom stat og kirke. Gjeldende gravferdslov er fra 1996. På bakgrunn av de erfaringer som er gjort med loven foreslår departementet også enkelte andre lovendringer. Noen av forslagene om endringer i gravferdsloven har konsekvenser også for kirkeloven. I tillegg foreslås det enkelte andre endringer i kirkeloven som departementet mener det er behov for å gjennomføre nå. Det foreslås også to justeringer i henholdsvis helligdagsloven og loven om Opplysningsvesenets fond.

I proposisjonen gjøres det i kapittel 2 nærmere rede for bakgrunnen for lovforslagene. I kapittel 3 omtales den historiske utviklingen av lovreguleringen og forvaltningen vedrørende gravlegging og kirkegårder, og det gjøres rede for ulike forslag til endringer gravferdsloven. Kapittel 4 omhandler forslagene til endringer i kirkeloven. Det er redegjort for høringsinstansenes syn og departementets kommentarer til dem under det enkelte delkapittel i kapittel 3 og 4. I kapittel 5 og 6 er forslagene til justering av helligdagsloven og lov om Opplysningsvesenets fond omtalt. I kapittel 7 er det redegjort for de økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene. Under kapittel 8 finnes særskilte merknader til de enkelte bestemmelser i gravferdsloven og kirkeloven.

Hovedinnholdet i forslagene til endringer i gravferdsloven er

  • en faneparagraf som tydeliggjør at gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn

  • at muligheten for gravlegging i særskilt tilrettelagt grav styrkes

  • at tros- og livssynssamfunn likestilles når det gjelder å gjennomføre seremonier ved åpning av ny gravplass eller gravfelt

  • at gravferdslovens navn og begrepsbruk gjøres livssynsnøytral

  • at det etableres et kontaktforum vedrørende gravferd for de ulike tros- og livssynssamfunn i den enkelte kommune

Det foreslås videre enkelte andre justeringer i gravferdsloven, og at departementet gis lovmessig grunnlag for å fastsette endringer i forvaltningsordningen for krigsgraver.

I kirkeloven foreslås

  • tilpasninger i loven til den nye organisering av prestetjenesten

  • hjemmel for å innhente politiattest for tilsetting i kirkelige stillinger og for å utføre enkelte frivillige oppgaver

  • at kravet om medlemskap i Den norske kirke for tilsetting som lærer ved teologisk fakultet oppheves

  • at det innføres klageadgang for visse kirkelige organers vedtak etter offentlighetsloven

Det foreslås dessuten noen mindre lovtekniske justeringer i kirkeloven som følge av forslagene om endringer i gravferdsloven, og enkelte mindre endringer vedrørende tilsetting i Kirkerådets sekretariat, tilpasning til barnelovens bestemmelser og kirkebokføring.

Det foreslås også en oppretting av en faktafeil i helligdagsloven og en justering av loven om Opplysningsvesenets fond på bakgrunn av Høyesteretts dom 12. mai 2010 om tomtefesteinstruksen (Rt. 2010 side 535).

Til dokumentets forside