Prop. 81 L (2010–2011)

Endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover

Til innholdsfortegnelse

5 Endring i lov om helligdager og helligdagsfred

Etter lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 2 bokstav e er første påskedag helligdag. Det er i lovteksten inntatt en formulering som nærmere identifiserer hvilken dag dette dreier seg om: første søndag etter første fullmåne som inntreffer på eller etter 21. mars (ved skuddår 20. mars).

Departementet er i brev av 21. august 2009 fra Almanakk-komiteen ved Universitetet i Oslo gjort oppmerksom på at formuleringen inneholder en feil og at parentesen (ved skuddår 20. mars) bør oppheves. Det er truffet enstemmig vedtak om denne anbefalingen i komiteen.

Formålet med den aktuelle bestemmelsen i helligdagsloven er først og fremst å fastslå at første påskedag hører inn under helligdagene etter loven. Plassering av helligdagene følger i hovedsak av sedvane og tradisjon. Første gang parentesformuleringen vil angi feil dato for første påskedag er i 2076, da parentesformuleringen vil gi påskedag 22. mars, mens det riktige er 19. april.

Departementet vil likevel anbefale at formuleringen nå rettes opp i samsvar med vedtaket i Almanakk-komiteen og fremmer forslag i samsvar med dette.

Til dokumentets forside