Prop. 81 L (2010–2011)

Endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover

Til innholdsfortegnelse

6 Endring i lov om Opplysningsvesenets fond

Ved lov 28. november 2008 nr. 81 om endring i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond ble det tilføyd et nytt annet ledd i § 5 med følgende ordlyd: For festetomter under fondet som er bestemte til bustadhus, kan Kongen, utan hinder av første ledd, i instruks fastsetje særskilde føresegner om innløysing og festeavgift.

Bakgrunnen for lovendringen er gitt i Ot. prp. nr. 60 (2007-2008). Det fremgår her at en slik bestemmelse ble ansett som nødvendig for at ikke fondslovens bestemmelser skulle utgjøre en lovmessig hindring for at den såkalte tomtefesteinstruksen fastsatt ved kongelig resolusjon 14. september 2007 kunne gis anvendelse for festetomter som eies av Opplysningsvesenets fond (OVF). Det ble lagt til grunn at fondslovens da gjeldende § 5 satte strengere rammer for bruken av midlene enn det som følger av Grunnloven § 106.

Ved Høyesteretts dom av 12. mai 2010 (Rt. 2010 side 535) ble tomtefesteinstruksen kjent ugyldig for så vidt den pålegger Opplysningsvesenets fond å regulere festeavgifter og innløse festetomter på vilkår som angitt i instruksen. Høyesteretts domspremisser innebærer at det vil være i strid med Grunnloven § 106 å gi en slik instruks som fondsloven § 5 andre ledd gir hjemmel til.

Bestemmelsen er etter dette uten betydning og kan oppheves.

Til dokumentets forside