Prop. 86 L (2011–2012)

Endringer i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v., lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold og lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Miljøverndepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. (lakse- og innlandsfiskloven).

Departementet foreslår følgende endringer:

 • Virkeområdebestemmelsen justeres slik at loven nå også gjelder direkte for alle ferskvannsorganismer så langt det passer, ikke gjennom forskrift som i dag (§ 2)

 • Ny vektleggingsbestemmelse for samiske interesser (ny § 3)

 • Kunstige dammer defineres som vassdrag (§ 5)

 • Det tas inn en definisjon av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder (§ 5)

 • Kommunens og fylkeskommunens ansvar for å ivareta fiskens leveområder innskjerpes (§ 7)

 • Prinsippet om særlig beskyttelse av laksefisk i nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder lovfestes og det gis hjemmel til å fastsette nærmere bestemmelser i forskrift (§ 7 a)

 • Muligheten til å gripe inn med tiltak i akutte krisesituasjoner utvides til også å omfatte situasjoner som har utviklet seg over tid (§ 12)

 • Barns adgang til gratis fiske skal reguleres når fisket er til skade for kultiveringstiltak eller til vesentlig fortrengsel for rettighetshavers eget fiske (§ 18)

 • Kommunenes og fylkeskommunens plikt til å utnytte fisket på sine eiendommer til beste for allmennheten skal også gjelde for heleide kommunale selskaper (§ 23)

 • Rettighetshavere i laksevassdrag pålegges obligatorisk organisering (§ 25), og det stilles krav om driftsplan i vassdrag med slik organisering (§ 25 a)

 • Departementet kan gi nærmere bestemmelser om hvordan andeler skal beregnes og vektlegges (§ 25)

 • Utgifter til felles forvaltning av vassdrag skal være tvangsgrunnlag for utlegg (§ 25 og § 25 a)

 • Hjemmel for å stille vilkår for tiltak som får offentlig støtte (§ 26)

 • Hjemmel for pålegg om fiskekultiveringstiltak selv om det ikke er utarbeidet driftsplan for et vassdrag (§ 28)

 • Aldersgrensen for betaling av fiskeravgift heves fra 16 år til 18 år (§ 30)

 • Redskapsavgift kan innføres som alternativ til fiskeravgift (§ 30)

 • Forbud mot bruk av fisk fra andre vassdrag som agn og mot transport av levende fisk i og ved vassdrag (§ 37)

 • Bestemmelse om redskap som er konstruert for fangst av anadrome laksefisk i den tiden det ikke er åpnet for slikt fiske (§ 41)

 • Hjemmel til å fastsette forskrift om overvåking (§ 42)

 • Hjemmel til å unnlate å åpne for fiske i vassdrag eller deler av vassdrag hvor fangstoppgave ikke er innlevert (§ 44)

 • Fangstopplysninger fra den enkelte rettighetshaver underlegges taushetsplikt (§ 44)

 • Reglene for beslag og etterfølgende behandling av beslaglagte redskaper forenkles (§ 47)

 • Straffebestemmelsen presiseres med hensyn til skjønnstemaet uaktsomhet (§ 49)

Det foreslås også noen endringer i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) for å få en bedre samordning med lakse- og innlandsfiskloven.

Videre foreslås det noen endringer i lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven) kapittel 4, som blant annet innebærer at innholdet i Tanaloven fra 1888 foreslås tatt inn i finnmarksloven.

Forslagene antas ikke å ha vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for staten eller private aktører (kapittel 5).

Til dokumentets forside