Prop. 86 L (2011–2012)

Endringer i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v., lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold og lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte endringene i lov om laksefisk og innlandsfisk mv. vil etter departementets vurdering ha begrensede økonomiske og administrative konsekvenser.

Heving av aldersgrensen for plikten til å betale fiskeravgift fra 16 til 18 år, jf. § 30, vil medføre reduserte inntekter til fiskefondet. Det finnes ingen oversikt over hvor mange i denne gruppen som betaler fiskeravgiften og det er derfor vanskelig å angi hvor stor reduksjon i inntektene endringen vil medføre. På lengre sikt kan tiltaket ha positive effekter gjennom at rekrutteringen av laksefiskere kan øke. En eventuell innføring av redskapsavgift for hvert redskap som benyttes til fangst av anadrome laksefisk, vil medføre at inntektene til fiskefondet øker.

Obligatorisk organisering av fiskerettshaverne i lakseførende vassdrag, jf. § 25, kan føre til økte utgifter først og fremst for rettighetshaverne i forbindelse med fastsetting av den enkeltes andel i fisket. Dette vil i hovedsak være utgifter til jordskifteretten i forbindelse med andelsfastsettingen. Utgiftene vil som hovedregel bli fordelt på samtlige rettighetshavere på lakseførende strekning, og vil derfor være forholdsvis begrensede.

Dersom forslaget om å forskriftsfeste en ordning med sakkyndige som fastsetter den enkeltes andel i fisket gjennomføres, jf. kommentarene til § 25, vil det føre til økte utgifter for staten ved etablering og drifting av ordningen. En slik ordning vil være et samarbeid mellom staten og organisasjonene på rettighetshaversiden, og de økonomiske og administrative konsekvensene må utredes nærmere før ordningen innføres.

Ordningen med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, jf. § 7 a, er allerede innført av Stortinget, og økonomiske og administrative konsekvenser av ordningen er utredet i forbindelse med stortingsbehandlingen.

Forslaget om administrativ inndragning av ulovlig redskap i § 47 vil være arbeidsbesparende både for miljøforvaltningen og for politi- og domstolsapparatet.

Innføringen av en hjemmel for overvåkning i § 42 vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser i denne omgang. Spørsmålet vil først bli aktuelt ved en eventuell fremtidig utforming av forskrift på området.

De øvrige endringsforslagene i lakse- og innlandsfiskloven, samt i naturmangfoldloven og finnmarksloven, vil ha svært begrensede eller ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Endringsforslagene vil i svært liten grad medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for kommuner, fylkeskommuner og Fylkesmenn. Forslagene berører heller ikke arbeidet med oppgavefordelingen på regionalt nivå.

Til dokumentets forside