Proposisjoner til Stortinget

Prop. 92 L (2012–2013)

Endringar i straffegjennomføringsloven mv.

Endringar i straffegjennomføringsloven mv.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget