Prop. 1 LS Tillegg 1 (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 Endring av Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen legger i dette tilleggsnummeret til Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021 frem forslag til endringer i forslag til stortingsvedtak om avgift på elektrisk kraft, grunnavgift på mineralolje mv. og CO2-avgift på mineralske produkter for 2021. Videre foreslår regjeringen endringer i forslaget til stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2021.