Prop. 1 LS Tillegg 1 (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 Endring av Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endring av Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021

I

Forslag til stortingsvedtak om avgift på elektrisk kraft (kap. 5541 post 70) romertall I § 1 annet ledd skal lyde:

Det skal betales avgift med 0,546 øre per kWh for kraft som leveres

  • a) til industri, bergverk, produksjon av fjernvarme og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon. Den reduserte satsen omfatter elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen,

  • b) i Troms og Finnmark fylke, med unntak av kommunene Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja, Sørreisa, Tjeldsund og Tromsø,

  • c) til datasentre med uttak over 0,5 MW,

  • d) til skip i næring,

  • e) til produksjon eller omforming av energiprodukt. Den reduserte satsen omfatter elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen.

II

Forslag til stortingsvedtak om grunnavgift på mineralolje mv. (kap. 5542 post 70) § 1 første ledd annet punktum ledd skal lyde:

For mineralolje til treforedlingsindustrien og produsenter av fargestoffer og pigmenter skal det betales avgift med kr 0,23 per liter.

III

Forslag til stortingsvedtak om CO2-avgift på mineralske produkter (kap. 5543 post 70) romertall I § 1 annet ledd første punktum skal lyde:

Det skal betales avgift med kr 0,066 per Sm3 naturgass og kr 0 per kg LPG for produkter til bruk som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven.

IV

Forslag til stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2021 § 1 fjerde ledd første punktum skal lyde:

(4) Utføres hoveddelen av arbeidstakerens arbeid i en annen sone enn der virksomheten anses å bli drevet etter annet ledd, og enhetsregisterreglene på grunn av virksomhetens art ikke påbyr at underenhet registreres i sonen hvor arbeidet utføres (ambulerende virksomhet), benyttes likevel satsen i denne andre sonen hvor arbeidet utføres på den del av lønn mv. som knytter seg til dette arbeidet.