Prop. 1 LS Tillegg 1 (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 Endring av Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endring av Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endring av Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021 i samsvar med et vedlagt forslag.