Prop. 1 S (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 — Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4150, 5576, 5652

Til innhaldsliste

Forslag

Under Landbruks- og matdepartementet blir i Prop. 1 S (2018–2019) statsbudsjettet for budsjettåret 2019 dei forslaga til vedtak som følgjer førde opp:

Kapittel 1100–1161, 4100–4150, 5576, 5652

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon m.m.

1100

Landbruks- og matdepartementet

01

Driftsutgifter

161 414 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

15 836 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald – ordinære forvaltningsorgan, kan overførast, kan nyttast under post 50

2 720 000

50

Større utstyrskjøp og vedlikehald – forvaltningsorgan med særskilde fullmakter

289 000

180 259 000

Sum Administrasjon m.m.

180 259 000

Matpolitikk

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

97 976 000

97 976 000

1115

Mattilsynet

01

Driftsutgifter

1 349 848 000

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser

13 398 000

71

Tilskott til erstatningar, overslagsløyving

4 200 000

1 367 446 000

Sum Matpolitikk

1 465 422 000

Forsking, innovasjon og kunnskapsutvikling

1136

Kunnskapsutvikling m.m.

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi

227 909 000

227 909 000

1137

Forsking og innovasjon

50

Forskingsaktivitet, Noregs forskingsråd

248 878 000

51

Basisløyvingar m.m., Noregs forskingsråd

178 036 000

54

Næringsretta matforsking mv.

158 901 000

70

Innovasjonsaktivitet mv., kan overførast

3 500 000

71

Bioøkonomiordninga, kan overførast

2 832 000

592 147 000

Sum Forsking, innovasjon og kunnskapsutvikling

820 056 000

Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

1138

Støtte til organisasjonar m.m.

70

Støtte til organisasjonar

32 500 000

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid – organisasjonar og prosessar, kan overførast

1 305 000

72

Stiftinga Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

7 068 000

40 873 000

1139

Genressursar, miljø- og ressursregistreringar

71

Tilskott til genressursforvaltning og miljøtiltak, kan overførast

29 059 000

29 059 000

1140

Haustbare viltressursar

01

Driftsutgifter

16 000 000

21

Spesielle driftsutgifter

22 000 000

23

Jegerprøve m.m., kan overførast

4 500 000

71

Tilskott til viltformål, kan overførast

46 289 000

75

Organisasjonar – haustbare viltressursar

7 002 000

95 791 000

1142

Landbruksdirektoratet

01

Driftsutgifter

243 702 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

6 312 000

50

Arealressurskart

7 715 000

60

Tilskott til veterinærdekning

150 471 000

70

Tilskott til fjellstover

819 000

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overførast

4 524 000

72

Erstatningar ved ekspropriasjon og leige av rett til reinbeite, overslagsløyving

452 000

73

Tilskott til erstatningar mv. etter offentlege pålegg i plante- og husdyrproduksjon, overslagsløyving

55 610 000

74

Kompensasjon til dyreeigarar som blir pålagt beitenekt

1 000 000

80

Radioaktivitetstiltak, kan overførast

500 000

471 105 000

1148

Naturskade – erstatningar

71

Naturskade – erstatningar, overslagsløyving

182 600 000

182 600 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

51

Tilskott til Utviklingsfondet for skogbruket

3 506 000

71

Tilskott til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overførast

92 300 000

73

Tilskott til skog-, klima- og energitiltak, kan overførast

38 899 000

134 705 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

24 033 000

50

Tilskott til Landbrukets utviklingsfond (LUF)

1 133 553 000

70

Marknadsregulering, kan overførast

302 062 000

71

Tilskott til erstatningar m.m., overslagsløyving

43 000 000

73

Pristilskott, overslagsløyving

3 611 045 000

74

Direkte tilskott, kan overførast

9 024 159 000

77

Utviklingstiltak, kan overførast

264 280 000

78

Velferdsordningar, kan overførast

1 518 391 000

15 920 523 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskott til Utviklings- og investeringsfondet

33 900 000

72

Tilskott til organisasjonsarbeid

7 500 000

75

Kostnadssenkande og direkte tilskott, kan overførast

79 100 000

79

Velferdsordningar, kan overførast

2 600 000

123 100 000

1161

Myndigheitsoppgåver og sektorpolitiske oppgåver på statsgrunn

70

Tilskott til Statskog SFs myndigheitsoppgåver og sektorpolitiske oppgåver

14 194 000

75

Tilskott til oppsyn i statsalmenningar

10 141 000

24 335 000

Sum Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

17 022 091 000

Sum departementets utgifter

19 487 828 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon m.m.

4100

Landbruks- og matdepartementet

01

Refusjonar m.m.

123 000

30

Husleige

948 000

1 071 000

Sum Administrasjon m.m.

1 071 000

Matpolitikk

4115

Mattilsynet

01

Gebyr m.m.

198 704 000

02

Driftsinntekter og refusjonar m.m.

5 874 000

204 578 000

Sum Matpolitikk

204 578 000

Forsking, innovasjon og kunnskapsutvikling

4136

Kunnskapsutvikling m.m.

30

Husleige, Norsk institutt for bioøkonomi

18 081 000

18 081 000

Sum Forsking, innovasjon og kunnskapsutvikling

18 081 000

Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

4140

Haustbare viltressursar

01

Jegerprøve, gebyr m.m.

4 500 000

4 500 000

4142

Landbruksdirektoratet

01

Driftsinntekter, refusjonar m.m.

43 203 000

43 203 000

4150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

85

Marknadsordninga for korn

50 000

50 000

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

70

Forskingsavgift på landbruksprodukt

158 901 000

72

Jeger- og fellingsavgifter

95 000 000

253 901 000

Sum Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

301 654 000

Forretningsdrift

5652

Statskog SF – renter og utbytte

85

Utbytte

24 750 000

24 750 000

Sum Forretningsdrift

24 750 000

Sum departementets inntekter

550 134 000

Fullmakter til å overskride løyvingar

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2019 kan:

 1. overskride løyvinga under

  mot tilsvarande meirinntekter under

  kap. 1115 post 01

  kap. 4115 post 02

  kap. 1137 post 54

  kap. 5576 post 70

  kap. 1140, post 23

  kap. 4140, post 01

  kap. 1142 post 01

  kap. 4142 post 01

  Meirinntekt som gir grunnlag for overskriding skal òg dekkje meirverdiavgift knytt til overskridinga, og får difor òg verknad for kap. 1633, post 01 for dei statlege forvaltningsorgana som inngår i nettoordninga for meirverdiavgift. Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter blir tekne med i berekninga av overføring av ubrukt løyving til neste år.

 2. overskride løyvinga under kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet, post 45 Store utstyrskjøp og vedlikehald – ordinære forvaltningsorgan, med eit beløp som svarer til meirinntektene frå sal av eigedom avgrensa oppad til 25 mill. kroner. Unytta meirinntekter frå sal av eigedom kan reknast med ved utrekning av overførbart beløp under løyvinga.

III

Forskottering av utgifter til tvangsflytting av rein

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2019 kan overskride løyvinga under kap. 1142 Landbruksdirektoratet, post 01 Driftsutgifter, med inntil 0,5 mill. kroner i samanheng med forskottering av utgifter til tvangsflytting av rein.

Fullmakter til å pådra staten forpliktingar utover gitte løyvingar

IV

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2019 kan gi tilsegn om tilskott utover gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegn og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme

1137

Forsking og innovasjon

71

Bioøkonomiordninga

5,2 mill. kroner

1148

Naturskade – erstatningar

71

Naturskade – erstatningar

107,8 mill. kroner

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

71

Tilskott til verdiskapingstiltak i skogbruket

118,7 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Sal av fast eigedom

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2019 kan selje innkjøpt og opphavleg statseigedom for inntil 75 mill. kroner.

Departementet kan trekke utgifter ved salet frå salsinntektene før desse vert inntektsført.

VI

Sal av aksjer

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2019 kan

 1. avvikle NIBIO og Veterinærinstituttet sitt eigarskap i Instrumenttjenesten AS, og at verksemdene kan nytte inntektene frå salet

 2. avvikle NIBIO sitt eigarskap i Instidata AS, og at verksemda kan nytte inntektane frå salet.

Til forsida