Prop. 1 S (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 — Utgiftskapitler: 100–179 Inntektskapitler: 3100

Til innholdsfortegnelse

4 Bistand gjennom multilaterale organisasjoner i 2017

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk; http://www.norad.no/statistikk

Figur 4.1 Bistand gjennom multilaterale organisasjoner fordelt på kapittel og post, 20171 (NOK 1000)

Figur 4.1 Bistand gjennom multilaterale organisasjoner fordelt på kapittel og post, 20171 (NOK 1000)

1 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken.

2 Norsk bistand gjennom UNDP og MPTF-O er slått sammen i denne tabellen, ettersom fordelingen mellom avtaler hvor disse er avtalepartnere og iverksettere overlapper i bistandsstatistikken. Ser man bort fra bistanden iverksatt av MPTF-O, utgjorde norsk bistand gjennom UNDP omlag 1,08 mrd. kroner i 2017. I tilsvarende vedlegg til tidligere års Prop 1S har totalvolumet for bistand gjennom UNDP også inkludert overføringer hvor UNDP ikke er iverksetter.

Til dokumentets forside